Certyfikat Superwizora

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

Proces uzyskiwania certyfikatu superwizora psychoterapii PSPI ma następujący przebieg:

O otwarcie procesu aplikacji może ubiegać się psychoterapeuta, nie wcześniej niż po upływie 4 lat od uzyskania certyfikatu i który pracuje pod superwizją superwizora towarzystwa uznanego przez PSPI od co najmniej 10 lat

A. Otwarcie procesu aplikacji:

1. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu o otwarcie procesu aplikacji i wysłać do Zespołu ds. Certyfikacji e-mail: certyfikacja@psychoterapiaintegracyjna.pl Dodatkowo wymagane są następujące załączniki:

 • kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • Kopia certyfikatu psychoterapeuty nadanego przez PSPI lub innego towarzystwa uznanego przez PSPI
 • Opinia superwizora potwierdzająca odbycie co najmniej 60 godzin różnych form superwizji własnej pracy terapeutycznej odbytej po uzyskaniu certyfikatu i rekomendująca do otwarcia aplikacji.
 • Krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy psychoterapeutycznej
 1. Być członkiem PSPI i mieć opłacone składki.

3. Wnieść opłatę aplikacyjną, to jest 30% opłaty za proces aplikacyjny (0,4 średniej krajowej aktualizowanej na dzień składania wniosku o rozpoczęcie procesu aplikacji).

B. Przebieg procesu aplikacji:

1. Nadanie statusu superwizora aplikanta przez Zarząd PSPI następuje po spełnieniu wymienionych w pkt. A warunków oraz uiszczeniu obowiązującej opłaty.

2. Odbycie minimum 60 godzin superwizji pracy superwizyjnej indywidualnej i/lub grupowej prowadzonej przez aplikanta, pod kierunkiem co najmniej dwóch superwizorów towarzystwa uznanego przez PSPI, w tym minimum 30 godzin z jednym superwizorem psychoterapii certyfikowanym przez PSPI.

3. Uzyskanie co najmniej 2 rekomendacji superwizorów, zgodnie z pkt. 2.

4.  W przypadku nie posiadania dyplomu psychologa lub specjalisty psychiatrii, wymagane są dodatkowe szkolenia z zakresu psychologii klinicznej, szczególnie psychopatologii w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin ( uchwała nr 4/2023).

5. Okres aplikacji nie może trwać krócej niż 3 lata

C. Warunki ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii nadawanego przez PSPI

 1. Przedstawienie dokumentów dopuszczających do egzaminu:
  1. wniosku o przystąpienie do egzaminu zawierającego opis pracy zawodowej oraz pracy superwizyjnej aplikanta;
  2. rekomendacji co najmniej dwóch superwizorów (zgodnie z pkt. B);
  3. zaświadczenia/oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej kopia z CEIDG) o minimum 13-letnim stażu pracy jako psychoterapeuta, pod superwizją (zaświadczenie).
  4. Wnieść pozostałą opłatę, to jest 70% ( tj. 0,4 średniej krajowej aktualizowanej na dzień składania wniosku o zakończenie procesu aplikacji - uchwała nr 5/2023). 
  5. Zaświadczenie Sądu Koleżeńskiego PSPI o braku toczącego się postępowania wobec aplikanta.
 2. Przedłożenie  nagrania video 2 sesji superwizji prowadzonej przez aplikanta z psychoterapeutą lub psychoterapeutami wraz z pisemnym komentarzem aplikanta dotyczącym przedstawianych nagrań, zawierającym opis procesu superwizji tj. ilości sesji, etap pracy terapeutycznej z pacjentem superwizanta i in..
 3. Wymienione dokumenty w pkt. 1 i 2 należy przedłożyć Zespołowi d.s. Certyfikacji e-mail: certyfikacja@psychoterapiaintegracyjna.pl

D. Przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie wyniku pozytywnego z zakresu teorii i praktyki:

 1. Po spełnieniu warunków Zarząd PSPI powołuje w terminie do 60 dni Kapitułę Certyfikacyjną, która wyznacza termin egzaminu.
 2. Egzamin polega na przedstawieniu przez aplikanta 2 filmów obrazujących pracę superwizyjną z psychoterapeutą lub psychoterapeutami i dyskusji na temat tej pracy.
 3. Kapituła decyduje o uzyskaniu przez aplikanta Certyfikatu Superwizora.

RODO

Dane terapeuty:

Imię………………………………Nazwisko……………………………

Nr PESEL:……………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz nagrania video z superwizji przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w celu uzyskania certyfikatu przez specjalistę przeprowadzającego superwizję.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.

Zostałam/em również poinformowana /any, o tym że:
1. Dane zbierane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, który jest Administratorem danych.
2. Celem przetwarzania zebranych danych jest uzyskanie przez terapeutę certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda.
4. Odbiorcą moich danych osobowych jest specjalista prowadzący superwizję oraz członkowie Kapituły przyznającej certyfikat.
5. Nagranie z superwizji będzie przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat.
6. Mam prawo do:
- Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
- Żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
- Do przenoszenia danych;
- Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.


czytelny podpis terapeuty

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 egz. dla pacjneta, 2 egz. do akt

Dane specjalisty:

Imię………………………………Nazwisko……………………………

Nr PESEL:……………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL oraz nagrania video jako superwizora aplikanta przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w celu oceny prawidłowości oraz skuteczności stosowanych przeze mnie metod superwizji.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.

Zostałam/em również poinformowana /any, o tym że:
1. Dane zbierane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, który jest Administratorem danych.
2. Celem przetwarzania zebranych danych jest dokonywanie regularnej oceny sposobu pracy superwizora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda.
4. Odbiorcą moich danych osobowych jest Kapituła i Zarząd PSPI.
5. Nagranie z superwizji będzie przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat.
6. Mam prawo do:
- Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
- Żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
- Do przenoszenia danych;
- Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

………………………………

czytelny podpis superwizora aplikanta

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 egz. dla specjalisty, 2 egz. do akt


Warszawa, dn. 02.03.2017r.