Certyfikat Superwizora

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

22 czerwca 2014 roku Zarząd PSPI przyjął uchwałę zatwierdzającą

TRYB NADZWYCZAJNY CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOTERAPII W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu superwizora w trybie nadzwyczajnym powinny:
1. Przedstawić CV.

2. Mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) - dokumentem poświadczającym jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

3. Posiadać certyfikat psychoterapeuty nadany przez PSPI lub przez inne towarzystwa uznane przez PSPI (kserokopia certyfikatu).

4. Posiadać minimum 6-letni staż pracy w psychoterapii (oświadczenie).

5. Uzyskać rekomendację 2 superwizorów psychoterapii.

6. Prowadzić zajęcia szkoleniowe i/lub konsultacyjne dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną w ciągu ostatnich 3 lat w wymiarze min. 100 godzin (oświadczenie).

7. Posiadać udokumentowane doświadczenia związane z prowadzeniem superwizji dla psychoterapeutów w wymiarze 120 godzin.

8. Posiadać uznane osiągnięcia w obszarze psychoterapii: np. publikacje, wyróżnienia, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia, certyfikaty itp. (opis max. 2 strony maszynopisu).

9. Uiścić opłatę 700 zł za proces certyfikacyjny, w wysokości uchwalonej przez Zarząd PSPI.

10. O przyznaniu certyfikatu superwizora psychoterapii w trybie nadzwyczajnym decyduje Kapituła powołana przez Zarząd PSPI uchwałą nr 2/2014 z dn. 14.01.2014. Tryb nadzwyczajny uzyskiwania certyfikatu superwizora psychoterapii wygasa z dniem 30.06.2015r.

11. Przesłać ww. dokumenty na adres Zarządu PSPI: 01-373 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 118 A m 12, wraz z kserokopią potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej z dopiskiem „certyfikat superwizora – tryb nadzwyczajny".

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

TRYB ZWYCZAJNY

Proces uzyskiwania certyfikatu superwizora psychoterapii PSPI ma następujący przebieg:

A. Otwarcie procesu aplikacji:

1. Złożyć pisemny wniosek (na ręce Zarządu/Sekretarza Komisji Certyfikacyjnej) o otwarcie procesu aplikacji.

2. Posiadać certyfikat psychoterapeuty nadany przez PSPI lub innego towarzystwa uznanego przez PSPI.

3. Posiadać udokumentowane minimum 60 godzin różnych form superwizji własnej pracy terapeutycznej odbytej po uzyskaniu certyfikatu.

4. Posiadać minimum 4-letni staż pracy psychoterapeutycznej (liczony od momentu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, na podstawie oświadczenia).

B. Przebieg procesu aplikacji:

1. Nadanie statusu superwizora aplikanta przez Komisję Certyfikacyjną PSPI następuje po spełnieniu wymienionych w pkt. A warunków oraz uiszczeniu obowiązującej opłaty.

2. Odbycie minimum 60 godzin superwizji pracy superwizyjnej indywidualnej i/lub grupowej prowadzonej przez aplikanta, pod kierunkiem co najmniej dwóch superwizorów towarzystwa uznanego przez PSPI, w tym minimum 30 godzin z jednym superwizorem psychoterapii certyfikowanym przez PSPI.

3. Uzyskanie co najmniej 2 rekomendacji superwizorów, zgodnie z pkt. 2.

4. Złożenie egzaminu z psychologii klinicznej (w przypadku nie posiadania dyplomu psychologa lub specjalisty psychiatrii) w jednym z dwóch Towarzystw: Polskim Towarzystwie Psychologicznym lub Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

C. Warunki ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii nadawanego przez PSPI

1. Przedstawienie dokumentów dopuszczających do egzaminu:
a. wniosku o przystąpienie do egzaminu zawierającego opis pracy zawodowej oraz pracy superwizyjnej aplikanta;
b. rekomendacji co najmniej dwóch superwizorów (zgodnie z pkt. B);
c. zaświadczenia o minimum 7-letnim stażu pracy jako psychoterapeuta pod superwizją, liczonym od momentu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
d. kserokopii dyplomu ukończenia uczelni, specjalizacji i certyfikatu psychoterapeuty PSPI lub innych towarzystw.
e. potwierdzenia wpłaty za proces certyfikacyjny (wysokość opłat ustalana jest na dany rok i regulowana osobną uchwałą (na rok 2019 pozostaje kwota 1500zł - uch 2/2017).

2. Przedłożenie Sekretarzowi Komisji Certyfikacyjnej nagrania 2 sesji superwizji prowadzonej przez aplikanta z psychoterapeutą wraz z pisemnym komentarzem aplikanta dotyczącym przedstawianych nagrań, zawierającym opis procesu superwizji tj. ilości sesji, etap pracy terapeutycznej z pacjentem superwizanta, itd..

3. Wymienione dokumenty w pkt. 1 i 2 należy przedłożyć Sekretarzowi Komisji Certyfikacyjnej.

D. Przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie wyniku pozytywnego z zakresu teorii i praktyki:

1. Po spełnieniu warunków Zarząd PSPI powołuje w terminie do 60 dni Kapitułę Certyfikacyjną, która wyznacza termin egzaminu.

2. Egzamin polega na przedstawieniu przez aplikanta 2 filmów obrazujących pracę superwizyjną z psychoterapeutą i dyskusji na temat tej pracy.

3. Kapituła decyduje o uzyskaniu przez aplikanta Certyfikatu Superwizora.

RODO

Dane terapeuty:

Imię………………………………Nazwisko……………………………

Nr PESEL:……………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz nagrania video z superwizji przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w celu uzyskania certyfikatu przez specjalistę przeprowadzającego superwizję.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.

Zostałam/em również poinformowana /any, o tym że:
1. Dane zbierane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, który jest Administratorem danych.
2. Celem przetwarzania zebranych danych jest uzyskanie przez terapeutę certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda.
4. Odbiorcą moich danych osobowych jest specjalista prowadzący superwizję oraz członkowie Kapituły przyznającej certyfikat.
5. Nagranie z superwizji będzie przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat.
6. Mam prawo do:
- Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
- Żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
- Do przenoszenia danych;
- Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.


czytelny podpis terapeuty

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 egz. dla pacjneta, 2 egz. do akt

Dane specjalisty:

Imię………………………………Nazwisko……………………………

Nr PESEL:……………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL oraz nagrania video jako superwizora aplikanta przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w celu oceny prawidłowości oraz skuteczności stosowanych przeze mnie metod superwizji.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.

Zostałam/em również poinformowana /any, o tym że:
1. Dane zbierane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, który jest Administratorem danych.
2. Celem przetwarzania zebranych danych jest dokonywanie regularnej oceny sposobu pracy superwizora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda.
4. Odbiorcą moich danych osobowych jest Kapituła i Zarząd PSPI.
5. Nagranie z superwizji będzie przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat.
6. Mam prawo do:
- Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
- Żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
- Do przenoszenia danych;
- Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

………………………………

czytelny podpis superwizora aplikanta

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 egz. dla specjalisty, 2 egz. do akt


Warszawa, dn. 02.03.2017r.