Certyfikat Psychoterapeuty

Warunki

Procedura uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty PSPI w trybie egzaminacyjnym - na podstawie uchwały 15/2023 z 23.09.2023 zmieniającej uchwałę 2/2019 w punkcie 3

Certyfikat psychoterapeuty może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki i udokumentuje je w formie zaświadczeń.

 1. Ukończyła studia magisterskie  lub lekarskie, czyli posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kwalifikacją pełną z poziomu VII PRK.
 2. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i ma uregulowane składki członkowskie.
 3. Ukończyła podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze  co najmniej 1200 godzin obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, w tym min.:
 •  590 godz. kształcenia teoretycznego i umiejętności oraz metod praktycznych lub w wymiarze czasu określonym w programie szkolenia ukończonego przed 2012 rokiem, potwierdzone zaświadczeniami i/lub dyplomami.
 • 100 godzin osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego, w tym 50 godz. psychoterapii indywidualnej, zapewnianego przez ośrodek szkolacy lub częściowo realizowane poza ośrodkiem szkolącym. Psychoterapia własna (indywidualna lub grupowa), również̇ doświadczenie własne w formie treningu terapeutycznego lub treningu interpersonalnego lub genogramu, muszą być́ prowadzone przez osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej (PSPI) lub inne organizacje zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno-psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych. Organizacje te posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
 • 150 godzin superwizji prowadzonych procesów psychoterapeutycznych- w formie indywidualnej lub grupowej.
 • 360 godzin stażu klinicznego  zapewniającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej lub innego towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście, z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨ umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia. Staż winien być zrealizowany w trakcie szkolenia lub do czasu przystąpienia do certyfikacji. Staż można odbywać w różnych miejscach,  musi on jednak spełniać następujące warunki: 1.ośrodek, w którym się go odbywa musi  zapewnić dostęp do kontaktu z pacjentami  o różnej diagnozie,  2. ośrodek powinien zatrudniać min. 1  psychoterapeutę z certyfikatem a   praca z pacjentami musi być prowadzona pod superwizją superwizora posiadającego certyfikat: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej lub innego towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨ umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia 3. zapewnić opiekę nad stażystami i udział w zebraniach klinicznych.

W ramach stażu kandydat może również odbyć staż na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, jednak nie więcej niż 100 godzin.

Możliwe jest zaliczenie na poczet stażu klinicznego ekwiwalentnego doświadczenia zawodowego obejmującego minimum 1000 godzin pracy w podmiotach leczniczych prowadzących diagnozę̨ i psychoterapię osób doświadczających zaburzeń́ psychicznych.

 1. Udokumentowała min. 5 lat praktyki psychoterapeutycznej (liczonej najwcześniej po drugim roku szkolenia) prowadzonej pod superwizją lub 3 lata praktyki psychoterapeutycznej po ukończeniu szkolenia pod superwizją.
 2. Udokumentowała odbycie min. 60 godz. superwizji indywidualnej lub min. rok grupowej liczonej po zakończeniu szkolenia. Superwizja psychoterapii musi być́ prowadzona przez superwizora psychoterapii posiadającego Certyfikat Superwizora wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej (PSPI) lub inne towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨ umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
 3. Przedstawiła pozytywną opinię superwizora, z którym kandydat odbył min. 60 godz. superwizji indywidualnej lub min. rok grupowej. Opinia powinna zawierać informacje o przygotowaniu kandydata do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, uwzględniając wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata  oraz kończyć się jednoznaczną konkluzją, czyli rekomendacją.
 4. Złożyła wniosek z kompletem dokumentów oraz pracą zawierającą opisy 2 procesów obejmujących min. 25 sesji  (z czego 1 proces musi być zakończony, a dopuszcza się, że 1 proces może być trwający) i nagraniami audio (z transkrypcją) lub video 2 sesji z opisywanych procesów. Oba nagrania mogą dotyczyć jednego procesu. Praca ma zawierać diagnozę psychoterapeutyczną zgłaszanych trudnosci i problemów, łącznie z mech. obronnymi, warunki kontraktu, przebieg psychoterapii pokazujący stosowane strategie i interwencje, opis dynamiki relacji terapeutycznej poparty przykładami, podsumowanie i ocenę skuteczności, w tym autorefleksje psychoterapeuty odnosnie własnych trudnosci oraz wpływu superwizji na prowadzony proces.
 5. Wniosła opłatę egzaminacyjną w dwóch etapach:
 6. a. opłatę weryfikacyjną (bezzwrotną) dotyczącą spełnienia warunków formalnych, która wynosi 300 zł
 7. b. pozostałą opłatę certyfikacyjną należy wnieść po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji dokumentów (do 7 dni po uzyskaniu decyzji).
 8. Po spełnieniu ww. warunków zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej i przeprowadzony przez zewnętrzna Komisję niezależną od podmiotu kształcącego.

Zgodę na dopuszczenie do egzaminu wydaje Zarząd PSPI po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku i załączonej dokumentacji. Wnioski o przyznanie certyfikatów rozpatrywane są przez Zarząd PSPI w miarę ich napływania. O decyzji dopuszczenia do egzaminu lub konieczności dokonania uzupełnień osoba jest powiadamiana przez Koordynatora w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Zarząd wniosku i kompletu dokumentów.

Kandydat starający się o certyfikat przesyła wymagane dokumenty do Zarządu PSPI. 

Wymagane dokumenty podpisane  elektronicznie oraz prace w wersji elektronicznej proszę przesłać mailem na: certyfikacja@psychoterapiaintegracyjna.pl

Kompletność przedłożonych dokumentów sprawdza Koordynator.

Zarząd PSPI wyznacza Recenzenta do oceny merytorycznej pracy. Recenzje przygotowywane są na piśmie i przekazywane do Komisji.
W przypadku recenzji pozytywnej Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu certyfikacyjnego i zawiadamia go w terminie, co najmniej 30 dni przed egzaminem.
W przypadku pierwszej recenzji negatywnej Komisja wnioskuje do Zarządu o wyznaczenie drugiego Recenzenta pracy.
W przypadku dwóch rozbieżnych recenzji, Komisja po dyskusji podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do egzaminu.
Komisja może obradować w składzie powiększonym o Recenzentów.
W przypadku drugiej negatywnej recenzji Komisja nie dopuszcza kandydata do egzaminu. W takim przypadku treść recenzji udostępniana jest kandydatowi na jego pisemny wniosek złożony do Komisji Certyfikacyjnej.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wykazanie się w trakcie egzaminu wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie prowadzonej psychoterapii.
Po zakończeniu egzaminu certyfikacyjnego Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata o wyniku egzaminu.

Kandydat, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego PSPI.

Całość dokumentacji z procedury certyfikacyjnej przechowywana jest w siedzibie PSPI.

Procedura certyfikacyjna jest płatna, z opłaty tej pokrywane są koszty: honoraria za przygotowanie recenzji, honoraria za udział członków Komisji w procesie certyfikacyjnym, honoraria za przygotowanie i opracowanie przez koordynatora dokumentacji procesu certyfikacyjnego, koszty korespondencji, itp. Opłata jest bezzwrotna.

Koszt procedury certyfikacyjnej na 2023 rok wynosi 2700 zł (uchwała Zarządu 1/01/2023 z 14.01.2023).

Opłatę należy przesłać na rachunek bankowy:
Volkswagen Bank direct
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
11 2130 0004 2001 0453 2214 0001

z dopiskiem "opłata za egzamin certyfikacyjny".

Wymagane dokumenty  podpisane elektronicznie oraz prace w wersji elektronicznej proszę przesłać mailem na:
certyfikacja@psychoterapiaintegracyjna.pl

Po otrzymaniu informacji o spełnieniu wymogów formalnych, wydrukowane prace i filmy (po trzy egzemplarze) na nośnikach proszę przesłac na adres:
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
01-373 Warszawa
ul. J. Olbrachta 118 a lk. 12

UWAGA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO CERTYFIKACJI

Zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych RODO bardzo prosimy o wypełnienie formularzy zawartych w załączeniu. Zarówno przez pacjenta/klienta jak i przez psychoterapeutów których wizerunek jest widoczny na nagraniach sesji.

ZARZĄD PSPI


FORMULARZ 1:

Dane pacjenta:

Imię………………………………Nazwisko……………………………Nr PESEL:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz nagrania video z terapii przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w celu uzyskania certyfikatu przez specjalistę przeprowadzającego terapię.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.

Zostałam/em również poinformowana /any, o tym że:
1. Dane zbierane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, który jest Administratorem danych.
2. Celem przetwarzania zebranych danych jest uzyskanie przez terapeutę certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda.
4. Odbiorcą moich danych osobowych jest specjalista prowadzący terapię oraz członkowie komisj przyznającej certyfikat.
5. Nagranie z terapii będzie przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat.
6. Mam prawo do:
ü Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
ü Żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
ü Do przenoszenia danych;
ü Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ü Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.


………………………………
czytelny podpis pacjenta


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 egz. dla pacjneta, 2 egz. do akt


FORMULARZ 2:

Dane specjalisty:

Imię………………………………Nazwisko……………………………Nr PESEL:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL oraz nagrania video jako superwizanta przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w celu oceny prawidłowości oraz skuteczności stosowanych przeze mnie metod terapii.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.

Zostałam/em również poinformowana /any, o tym że:
1. Dane zbierane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, który jest Administratorem danych.
2. Celem przetwarzania zebranych danych jest dokonywanie regularnej oceny sposobu pracy superwizanta.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda.
4. Odbiorcą moich danych osobowych jest superwizor.
5. Nagranie z terapii będzie przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat.
6. Mam prawo do:
ü Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
ü Żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych;
ü Do przenoszenia danych;
ü Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ü Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).


………………………………

czytelny podpis specjalisty

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 egz. dla specjalisty, 2 egz. do akt

Klauzula informacyjna – PACJENT (nagranie video)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej [dalej: PSPI] z siedzibą na ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa
2. Dane osobowe w postaci wizerunku umieszczonego na nagraniach video z terapii / superwizji, służących do potwierdzenia kwalifikacji terapeuty / superwizora aplikanta, w zakresie prawidłowości i skuteczności stosowanych przez niego metod, przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes PSPI- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest uzyskanie certyfikatu, wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 5 lat.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku umieszczonego na nagraniach video pochodzą od terapeuty / superwizora aplikanta.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przetwarzanie wizerunku zamieszczonego na nagraniu video jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2.

Pełna treść zasad działania komisji certyfikacyjnej

UCHWAŁA NR 2/2019 ze zmianą w punkcie 3 na podst. uchwały nr 15/2023

Zarząd PSPI zatwierdził wprowadzenie zmian do uchwały 1/2017 z dn.02.03.2017r. (uchwała 1/2017 ze zmianami do uchwały nr 3/2013 z dn.23.04.2013r. z późniejszymi zmianami -uchwała nr 1/2014 z dn.14.01.2014r., w sprawie powołania Komisji Certyfikacyjnej -zmiany dotyczą punktu 3 b, 3c, 3e uchwały nr 3/2013).

Uchwalono zapis o następującej treści:

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (PSPI) w sprawie powołania Komisji Certyfikacyjnej

1. Na podstawie & 5 pkt. 2 statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej powołuje się Komisję Egzaminacyjną.

2. Zadania komisji obejmują:
a) Przeprowadzenie egzaminów i przyznanie certyfikatów psychoterapeuty PSPI.
b) Weryfikacje doświadczeń szkoleniowych i praktycznych psychoterapeutów, którzy już uzyskali certyfikaty psychoterapii integracyjnej w innych warunkach organizacyjnych i podjęcie decyzji o przyznaniu im Certyfikatu PSPI.
c) Zasięgania informacji i opinii o doświadczeniach i kompetencjach kandydatów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty PSPI.
d) Przygotowanie regulaminu pracy Komisji Certyfikacyjnej.

3. Ustala się następujące warunki, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty PSPI:

Certyfikat psychoterapeuty może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki i udokumentuje je w formie zaświadczeń.

 1. Ukończyła studia magisterskie  lub lekarskie, czyli posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kwalifikacją pełną z poziomu VII PRK.
 2. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i ma uregulowane składki członkowskie.
 3. Ukończyła podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze  co najmniej 1200 godzin obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, w tym min.:
 •  590 godz. kształcenia teoretycznego i umiejętności oraz metod praktycznych lub w wymiarze czasu określonym w programie szkolenia ukończonego przed 2012 rokiem, potwierdzone zaświadczeniami i/lub dyplomami.
 • 100 godzin osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego, w tym 50 godz. psychoterapii indywidualnej, zapewnianego przez ośrodek szkolacy lub częściowo realizowane poza ośrodkiem szkolącym. Psychoterapia własna (indywidualna lub grupowa), również̇ doświadczenie własne w formie treningu terapeutycznego lub treningu interpersonalnego lub genogramu, muszą być́ prowadzone przez osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej (PSPI) lub inne organizacje zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno-psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych. Organizacje te posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
 • 150 godzin superwizji prowadzonych procesów psychoterapeutycznych- w formie indywidualnej lub grupowej.
 • 360 godzin stażu klinicznego  zapewniającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej lub innego towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście, z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszeniaStaż winien być zrealizowany w trakcie szkolenia lub do czasu przystąpienia do certyfikacji. Staż można odbywać w różnych miejscach,  musi on jednak spełniać następujące warunki1.ośrodek, w którym się go odbywa musi  zapewnić dostęp do kontaktu z pacjentami  o różnej diagnozie,  2. ośrodek powinien zatrudniać min. 1  psychoterapeutę z certyfikatem a   praca z pacjentami musi być prowadzona pod superwizją superwizora posiadającego certyfikat: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej lub innego towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨ umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia3. zapewnić opiekę nad stażystami i udział w zebraniach klinicznych.

W ramach stażu kandydat może również odbyć staż na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, jednak nie więcej niż 100 godzin.

Możliwe jest zaliczenie na poczet stażu klinicznego ekwiwalentnego doświadczenia zawodowego obejmującego minimum 1000 godzin pracy w podmiotach leczniczych prowadzących diagnozę̨ i psychoterapię osób doświadczających zaburzeń́ psychicznych.

 1. Udokumentowała min. 5 lat praktyki psychoterapeutycznej (liczonej najwcześniej po drugim roku szkolenia) prowadzonej pod superwizją lub 3 lata praktyki psychoterapeutycznej po ukończeniu szkolenia pod superwizją.
 2. Udokumentowała odbycie min. 60 godz. superwizji indywidualnej lub min. rok grupowej liczonej po zakończeniu szkoleniaSuperwizja psychoterapii musi być́ prowadzona przez superwizora psychoterapii posiadającego Certyfikat Superwizora wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej (PSPI) lub inne towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨ umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
 3. Przedstawiła pozytywną opinię superwizora, z którym kandydat odbył min. 60 godz. superwizji indywidualnej lub min. rok grupowej. Opinia powinna zawierać informacje o przygotowaniu kandydata do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, uwzględniając wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata  oraz kończyć się jednoznaczną konkluzją, czyli rekomendacją.
 4. Złożyła wniosek z kompletem dokumentów oraz pracą zawierającą opisy 2 procesów obejmujących min. 25 sesji  (z czego 1 proces musi być zakończony, a dopuszcza się, że 1 proces może być trwający) i nagraniami audio (z transkrypcją) lub video 2 sesji z opisywanych procesów. Oba nagrania mogą dotyczyć jednego procesu. Praca ma zawierać diagnozę psychoterapeutyczną, warunki kontraktu, przebieg psychoterapii, opis dynamiki relacji terapeutycznej, podsumowanie i ocenę skuteczności.
 5. Wniosła opłatę egzaminacyjną w dwóch etapach:
 6. a. opłatę weryfikacyjną (bezzwrotną) dotyczącą spełnienia warunków formalnych, która wynosi 300 zł
 7. b. pozostałą opłatę certyfikacyjną należy wnieść po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji dokumentów (do 7 dni po uzyskaniu decyzji).
 8. Po spełnieniu ww. warunków zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej i przeprowadzony przez zewnętrzna Komisję niezależną od podmiotu kształcącego.

Uchwała nr 2/2019 znosi moc uchwały 1/2017 z dn.02.03.2017r.Uchwała nr 1/2017 znosi moc Uchwały nr 3/2013 z dn.23.04.2013r. z późniejszymi zmianami (Uchwała nr 1/2014 z dn.14.01.2014r.)

REGULAMIN KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ (PSPI)

&1.
ZASADY POWOŁYWANIA I ZADANIA KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ

1. Członków Komisji Certyfikacyjnej PSPI, zwanej dalej Komisją, powołuje i odwołuje Zarząd PSPI.

2. Członkami Komisji mogą być osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego i/lub Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i/lub towarzystwa psychoterapeutycznego uznanego przez Polską Federację Psychoterapii.
2.1. Członkami Komisji mogą być osoby niezwiązane z procesem szkoleniowym kandydata.
2.2. Przynajmniej jeden z członków Komisji powinien posiadać Certyfikat Superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i/lub Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i/lub towarzystwa uznawanego przez Polską Federację Psychoterapii i/lub status aplikanta superwizora.

3. Do każdej sesji egzaminacyjnej powoływana jest Komisja.

4.Komisja składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza. W razie konieczności uzupełnienia składu, członka Komisji powołuje Zarząd PSPI.

5.Do zadań Komisji w szczególności należy:
5.1 Rozpatrywanie wniosków o przyznawanie Certyfikatów Psychoterapeuty PSPI wg zasad zatwierdzonych przez Zarząd PSPI.
5.2 Przeprowadzanie egzaminu certyfikacyjnego PSPI.
5.3 Nadawanie kandydatowi spełniającemu wszystkie kryteria – Certyfikatu Psychoterapeuty PSPI.
5.4 Składanie Zarządowi PSPI sprawozdań z sesji.

& 2.
ZASADY PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ CERTYFIKATY PSYCHOTERAPEUTY INTEGRACYJNEGO PSPI

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Zarząd PSPI.

2. Sesje egzaminacyjne ogłaszane są na stronie internetowej PSPI i facebooku.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane i mogą odbywać się w trybie posiedzeń lub obiegowym.

4. Decyzje Komisji w sprawie nadania Certyfikatu są podejmowane kolegialnie przez trzech jej członków i zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Zgodę na dopuszczenie do egzaminu wydaje Zarząd PSPI po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku i załączonej dokumentacji. Wnioski o przyznanie certyfikatów rozpatrywane są przez Zarząd PSPI w miarę ich napływania. O decyzji dopuszczenia do egzaminu lub konieczności dokonania uzupełnień osoba jest powiadamiana przez Koordynatora w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Zarząd wniosku i kompletu dokumentów.

6. Kandydat starający się o certyfikat przesyła wymagane dokumenty do Zarządu PSPI.
6.1. Kompletność przedłożonych dokumentów sprawdza Koordynator.
6.2. Dokumenty powinny zawierać:
6.2.1. Dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub lekarskich.
6.2.2. Zaświadczenia o ukończeniu szkoły psychoterapii.
6.2.3. Zaświadczenia o odbyciu stażu klinicznego.
6.2.4. Udokumentowanie praktyki psychoterapeutycznej.
6.2.5. Zaświadczenie o własnej psychoterapii.
6.2.6. Rekomendację Superwizora.
6.2.7. Opisy 2 prowadzonych i zakończonych procesów psychoterapii, (minimum 25 sesji) w 2 egzemplarzach papierowych, wersję elektroniczną opisów oraz video z nagraniami dwóch sesji psychoterapeutycznych opisywanych przypadków w 3 egzemplarzach.
6.2.8. Deklarację Profesjonalnej Odpowiedzialności Psychoterapeuty.
6.2.9. Potwierdzenia dokonania wpłaty za procedurę certyfikacyjną.
6.2.10. Potwierdzenie opłacania składek członkowskich PSPI.

7. Zarząd PSPI wyznacza Recenzenta do oceny merytorycznej pracy. Recenzje przygotowywane są na piśmie i przekazywane do Komisji.
7.1. W przypadku recenzji pozytywnej Komisja podejmuje decyzję
o dopuszczeniu kandydata do egzaminu certyfikacyjnego
i zawiadamia go w terminie, co najmniej 30 dni przed egzaminem.
7.2. W przypadku pierwszej recenzji negatywnej Komisja wnioskuje do Zarządu o wyznaczenie drugiego Recenzenta pracy.
7.3. W przypadku dwóch rozbieżnych recenzji, Komisja po dyskusji podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do egzaminu.
7.3.1. Komisja może obradować w składzie powiększonym o Recenzentów.
7.4. W przypadku drugiej negatywnej recenzji Komisja nie dopuszcza kandydata do egzaminu. W takim przypadku treść recenzji udostępniana jest kandydatowi na jego pisemny wniosek złożony do Komisji Certyfikacyjnej.

8. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wykazanie się w trakcie egzaminu wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie prowadzonej psychoterapii.
8.1. Po zakończeniu egzaminu certyfikacyjnego Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata o wyniku egzaminu.

9. Kandydat, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego PSPI.

10 Całość dokumentacji z procedury certyfikacyjnej przechowywana jest w siedzibie PSPI.

11.Procedura certyfikacyjna jest płatna, z opłaty tej pokrywane są koszty: honoraria za przygotowanie recenzji, honoraria za udział członków Komisji w procesie certyfikacyjnym, honoraria za przygotowanie i opracowanie przez koordynatora dokumentacji procesu certyfikacyjnego, koszty korespondencji, itp. Opłata jest bezzwrotna.

12.Wysokość opłaty certyfikacyjnej uchwalana jest, co roku przez Zarząd PSPI.

& 3.
Decyzja Komisji Certyfikacyjnej PSPI jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

& 4.
USTALENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PSPI.

Opłatę należy przesłać na rachunek bankowy:
Volkswagen Bank direct
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
11 2130 0004 2001 0453 2214 0001
z dopiskiem "opłata za egzamin certyfikacyjny".

Wydrukowane prace (trzy egzemplarze) oraz 3 płyty DVD przesyłamy na adres:
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
01-373 Warszawa
ul. J. Olbrachta 118 a lk. 12

Prace w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres Stowarzyszenia:
e-mail: certyfikacja@psychoterapiaintegracyjna.pl

DEKLARACJA PROFESJONALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PSYCHOTERAPEUTY

DEKLARACJA PROFESJONALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PSYCHOTERAPEUTY

Uznaję za zobowiązujące i jestem w stanie realizować następujące zasady pracy i kontaktu terapeutycznego:

1. Dysponuję wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej, wystarczającymi, aby dobrać rodzaj i metody pracy terapeutycznej do stanu pacjenta i/lub skierować go do odpowiednich specjalistów.

2. Doceniam znaczenie trafnie i uczciwie zawartego kontraktu terapeutycznego z pacjentem (rodziną lub grupą). Jasno określam zakres swoich kompetencji, cele i metody pracy i nie podejmuję się zadań wykraczających poza moje aktualne kompetencje i możliwości organizacyjne.

3. Uznaję zjawiska zachodzące w relacji między pacjentem i terapeutą za istotny czynnik terapii. Jestem wystarczająco przygotowany teoretycznie, praktycznie i osobiście, aby nie dopuszczać do zaburzeń relacji terapeutycznej, a występujące w niej zjawiska wykorzystywać dla potrzeb procesu terapeutycznego. Uznaję wagę i deklaruję gotowość do poddania się osobistej superwizji w tym zakresie.

4. Czuję się odpowiedzialny za swój stan psychofizyczny w kontakcie z pacjentem. Wykluczam podejmowanie pracy terapeutycznej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków psychotropowych. Trwale troszczę się o swoja psychofizyczną kondycję, tak aby radzić sobie konstruktywnie ze stresem jaki przynoszą sytuacje terapeutyczne, nieobronnie reagować na krytykę, być wystarczająco uważnym, aby nie dopuszczać do ranienia pacjenta, stosowania wobec niego psychicznej lub fizycznej przemocy i zaspokajania w kontakcie terapeutycznym własnych potrzeb.

5. Przyjmuję za oczywistą zasadę niepodejmowania kontaktów intymnych i niewiązania się w relacje służbowe z pacjentem oraz nieczerpania innych korzyści finansowych niż wynikających z opłat za terapię.

..................................................................

/data/                /podpis/

STANDARDY SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU 
WARUNKI i ZAWARTOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIA

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Wybrane elementy wiedzy medycznej.

2. Główne kierunki w psychoterapii. Uzyskanie wiedzy nt. głównych podejść i kierunków w psychoterapii, ich założeń, zastosowania, skuteczności i ograniczeń oraz wiedzy o współczesnych nurtach integracyjnych w psychoterapii.

3. Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia.

4. Teorie psychopatologii i diagnoza nozologiczna. Uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat mechanizmów powstawania i funkcjonowania zaburzeń i chorób sklasyfikowanych w ICD i DSM.

5. Diagnoza psychoterapeutyczna. Uzyskanie umiejętności poznawania pacjenta pod kątem możliwości stosowania danego podejścia oraz umiejętności konsultowania i zawierania umowy psychoterapeutycznej.

6. Zagadnienia etyczne. Zapoznanie z ogólnymi zasadami etycznymi oraz z zasadami etycznymi obowiązującymi w danym podejściu i możliwymi problemami etycznymi.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
7. Metody terapeutyczne. Założenia i praktyka procesu terapeutycznego z uwzględnieniem czynników leczniczych w danym podejściu oraz integracji metod wywodzących się z nurtu humanistyczno-fenomenologicznego i poznawczo-behawioralnego.

8. Umiejętności praktyczne. Podstawowe doświadczenie kontaktu z pacjentami, umiejętność stosowania technik terapeutycznych oraz pracy terapeutycznej w następujących obszarach.
a. Rozwijanie relacji terapeutycznej.
b. Eksploracja doświadczeń i wydarzeń osobistych.
c. Modyfikacje poznawcze i behawioralne.
d. Transformacje procesu doświadczania i świadomości.
e. Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia siebie.
f. Rekonstrukcja narracji osobistych.
g. Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta.

9. Superwizja pierwszych przypadków. Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce klinicznej. Minimum 150 godzin.

10. Doświadczenie osobiste. Psychoterapia lub inne metody, które zawierają elementy autorefleksji i analizy własnego funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.

11. Staż kliniczny zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję i udział w zebraniach klinicznych. (Minimum. 360 godzin w ciągu 6 miesięcy).

12. Praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją. – praca własna terapeuty w trakcie szkolenia, podlegająca superwizji.

Zagadnienia ujęte w punkcie 1 - 11 powinny obejmować 1250 godzin dydaktycznych kształcenia.
• Czas trwania poszczególnych części, tematy, podpisy wykładowców i superwizorów oraz szczegóły dotyczące przebiegu superwizji i rodzaju przypadków powinny zostać odnotowane w dzienniku szkolenia prowadzonym przez każdą z osób kształcących się.
• Terapeuci powinni posiadać zdolność do rozpoznawania i radzenia sobie z problemami wynikającymi z ich osobistego zaangażowania w terapię integracyjna.
• Terapeuci powinni posiadać zdolność do rozpoznawania sytuacji, w których należy zwrócić się o profesjonalną poradę lub pomoc terapeutyczną

KOMUNIKAT

W związku z informacjami od naszych członków dotyczącymi uznawania/nie uznawania naszych certyfikatów przez NFZ Zarząd PSPI informuje, że nasze certyfikaty psychoterapeuty spełniają kryteria niezbędnego do udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii.

W razie niekorzystnych decyzji lokalnego NFZ można odwoływać się powołując się na poniższy dokument:

Dokumentem dotyczącym udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii jest Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2013/DSOZ z dn. 13.12.2013, które w Rozdziale 1, &2, pkt. 1, ppkt. 21) i 30) „…psychoterapeuta - osobę prowadzącą psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;” odwołują się do Rozporządzenia MZ ( które jest aktem prawnym wyższej rangi) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r.)

I tu w załączniku nr 6 do tego Rozporządzenia przy sesji psychoterapii indywidualnej definicja brzmi następująco:
1. Personel:
1) osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),
b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
c) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty
- zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub

2) osoba, o której mowa w pkt 1 lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

Zarząd PSPI

NOWA KADENCJA RADY SPU

Szanowni Państwo,

Spieszę poinformować, że Rada SPU zainaugurowała nową kadencję styczeń 2016- grudzień 2018 posiedzeniem 30.01.2016.

Zgodnie z regulaminem odbyło się głosowanie, w trakcie którego wybraliśmy spośród uczestników posiedzenia:

Wiceprzewodniczących RSPU- są to Dorota Reguła oraz Jacek Kasprzak oraz Przewodniczącą - Agnieszka Litwa-Janowska.

W składzie Rady są także Bożena Maciek-Haściło, Grażyna Rychlicka-Schirmer oraz Iwona Kołodziejczyk

W świetle powyższych decyzji - siedziba Rady pozostaje bez zmian, w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 40 tam też mieści się nasz sekretariat i jest przechowywana dokumentacja. Dotychczasowe konto RSPU jest nadal aktualne- 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

Wkrótce zostanie zwołane posiedzenie Komisji ds Etyki przy RSPU. Aktualnie rekomendowani jej członkowie to: Zofia Sobolewska-Mellibruda, Sławomir Grab i Rajmund Janowski

Czekamy na informację o decyzji PTBU co do rekomendacji.

Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie ram i realizację celów przedsięwziętych przez nasze towarzystwa w związku z Radą SPU.

z poważaniem,

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

Link do pełnego tekstu uchwały znajduje się w zakładce Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

WARUNKI STAŻU DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

KOMUNIKAT 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PSPI, Z DN. 18.11.2023 

W związku zapytaniami o warunki stażu, niezbędne do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty, zgodnie z uchwałą nr 15/2023 informujemy:

 • 360 godzin stażu klinicznego  zapewniającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej lub innego towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście, z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszeniaStaż winien być zrealizowany w trakcie szkolenia lub do czasu przystąpienia do certyfikacji. Staż można odbywać w różnych miejscach,  musi on jednak spełniać następujące warunki1.ośrodek, w którym się go odbywa musi  zapewnić dostęp do kontaktu z pacjentami  o różnej diagnozie,  2. ośrodek powinien zatrudniać min. 1  psychoterapeutę z certyfikatem a   praca z pacjentami musi być prowadzona pod superwizją superwizora posiadającego certyfikat: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej lub innego towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść́: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno- psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają̨ kodeks etyczny i procedurę̨ umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia3. zapewnić opiekę nad stażystami i udział w zebraniach klinicznych.

W ramach stażu kandydat może również odbyć staż na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu lub oddziale psychiatrycznym, jednak nie więcej niż 100 godzin.

Możliwe jest zaliczenie na poczet stażu klinicznego ekwiwalentnego doświadczenia zawodowego obejmującego minimum 1000 godzin pracy w podmiotach leczniczych prowadzących diagnozę̨ i psychoterapię osób doświadczających zaburzeń́ psychicznych.

UBEZPIECZNIE OC

Z dnia 24 lutego 2015 r.

Zarząd po przeanalizowaniu tematu podjął decyzję, że nie będzie rekomendował członkom zbiorowej formy ubezpieczania OC z tytułu prowadzonej działalności psychoterapeutycznej. Decyzja taka zapadła ze względu na brak możliwości ujednolicenia takiej oferty, a co za tym idzie brak wynikających z tego korzyści finansowych dla członków PSPI. Kolejny powód decyzji to fakt, że nie ma możliwości, aby formalnie zobowiązywać członków do zawierania takich ubezpieczeń.

Jednak rekomendujemy psychoterapeutom naszego Stowarzyszenia ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności, jako dobry standard i oznakę etycznej odpowiedzialności psychoterapeuty. Nie wskazujemy konkretnego ubezpieczyciela ze względu na dużą różnorodność ofert dostosowaną do konkretnych oczekiwań ubezpieczającego się. Wysokość rocznej składki zależy od różnych okoliczności takich jak np;
- czy pracujemy w ramach NFZ czy prywatnie (czy też jedno i drugie)
- czy przyjmujemy ambulatoryjnie czy całodobowo
- czy przyjmujemy pacjentów z zagranicy
- czy chcemy ubezpieczyć się o d jednego zdarzenia czy od wszystkich
- czy w naszej karierze zawodowej miały już miejsce jakieś zdarzenia
- jaka suma gwarancyjna nas interesuje
- czy chcemy ubezpieczyć się tylko od odpowiedzialności cywilnej czy także tzw. ochrona prawna.

Warto to wszystko rozważyć i podjąć decyzję o ubezpieczeniu, mając oczywiście nadzieję, że nam się ono nie przyda.