Aktualności

Szanowne Członkinie i Członkowie PSPI,

przed nami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28.04.2024  o godz. 11:00 za pomocą aplikacji ZOOM.

Poniżej dane dostępowe i plan Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSPI:

Czas: 28.04.2024, godz. 11:00.

Miejsce nadawania konferencji: NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Rydygiera 6, 13-200 Działdowo.

https://zoom.us/j/92448128986?pwd=QlY3dU92dTlqOFZoL2x5aXpRdEdVdz09
Identyfikator spotkania: 924 4812 8986; kod dostępu: 896878

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSPI, zwołanego zgodnie z §2 pkt.3 w dn. 28.04.2024 o godz. 11.00 na ZOOM (zgodnie z §2 punkt 8-10):

 1. Przywitanie uczestników;
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania (połowa osób upoważnionych do głosowania);
 3. W przypadku stwierdzenia braku kworum – II termin 28.04.2024, godz. 11.15;
 4. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
 5. Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej;
 6. Przedstawienie porządku obrad:
 1. Wprowadzenie zmian do Statutu,
 2. Zmiana stawki składki członkowskiej,
 3. Informacja dotycząca projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty,
 4. Dyskusja na temat kolejnych wyborów członków do organów Stowarzyszenia,
 5. Wolne wnioski;
 1. Zakończenie Zgromadzenia.

Przypominamy również, że w głosowaniu mogą brać udział osoby, które mają aktualnie opłacone składki członkowskie. Informacje na temat aktualnego stanu Pani/Pana składek posiada nasz Skarbnik - skarbnik@psychoterapiaintegracyjna.pl

 

Szanowne Członkinie i Członkowie PSPI,

zapraszamy na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28.04.2024  o godz. 11:00 za pomocą aplikacji ZOOM.

* Głównym powodem jest konieczność wprowadzenia zmian do statutu dotyczących spraw etyki. Jest to związane z naszym udziałem w Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

W przypadku jeśli nie może Pani/Pan wziąć OSOBIŚCIE udziału w Walnym BARDZO PROSIMY O PRZESŁANIE UPOWAŻNIENIA/PEŁNOMOCNICTWA (na dole strony) do dnia 22.04.2024.

Można to zrobić na dwa sposoby:

Po wypełnieniu i podpisaniu pełnomocnictwa:

1.     przesłać listem poleconym na adres: Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A/12,  01-373 Warszawa lub

2.    przesłać na adres zarzad@psychoterapiaintegracyjna.pl W TYM WYPADKU WYMAGANY JEST PODPIS ELEKTRONICZNY.  Może być przez epuap lub profil zaufany.

Jeśli nie ma Pani/Pan bezpośredniego kontaktu z członkiem PSPI, któremu może Pan/Pani przekazać swoje PEŁNOMOCNICTWO, MOŻE PANI/PAN UPOWAŻNIĆ PRZEWODNICZĄCĄ ZARZĄDU: Dorota Reguła (ze względu na RODO dane osobowe upoważnionego zostaną uzupełnione podczas Walnego) lub dowolnego członka, którego Pan/Pani znacie osobiście.

Przypominamy również, że w głosowaniu mogą brać udział osoby, które mają aktualnie opłacone składki członkowskie. Informacje na temat aktualnego stanu Pani/Pana składek posiada nasz Skarbnik - skarbnik@psychoterapiaintegracyjna.pl

 

Instytut Psychologii Zdrowia organizuje bezpłatne szkolenie Program Rozwoju Osobistego - warsztaty szkolące osoby uzależnione zajmujące się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym w zakresie rozwijania umiejętności wspierania w rozwoju oraz rozwiązywania trudności relacyjnych: https://psychologia.edu.pl/pro.html

 

Serdecznie polecamy udział w XXI Konferencji DDA organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP pt.: Problemy DDA w bliskich relacjach - kierunki terapii w dniach 21-23 czerwca 2024 r. Więcej informacji: https://psychologia.edu.pl/psychoterapia-dda.html

 

 

30.06.2023 r.
Stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dziedzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii oraz osoby, które jej udzielają.
Chcemy podkreślić, że nowa ścieżka szkolenia w zakresie psychoterapii jest wprowadzana przez Ministerstwa Zdrowia pomimo istotnych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Argumenty te, oparte na analizie prawnej, zostały sformułowane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów już w grudniu 2022 r.
Uważamy, że wprowadzenie specjalizacji nie uporządkuje tej dziedziny, a wręcz pogłębi chaos w obszarze psychoterapii finansowanej ze środków NFZ oraz w innych placówkach, w jakich jest ona stosowana (m.in. w oświacie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, praktykach prywatnych i ośrodkach). Wprowadzenie specjalizacji stworzy system uzyskiwania kwalifikacji, funkcjonujący równolegle do istniejącej od dziesięcioleci sprawdzonej struktury szkolenia i certyfikacji oraz ciągłego doskonalenia zawodowego nad którym pieczę sprawują obecnie stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.
Po uzyskaniu tytułu specjalisty osoby nie będą zobowiązane przestrzegać kodeksu etyki ani procedur dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego czy też superwizji.
W stosowaniu psychoterapii jest to jednym z podstawowych warunków udzielania profesjonalnej pomocy osobom, które z niej korzystają.
Nasze stowarzyszenia dbają o jakość praktyki zawodowej poprzez akredytację podmiotów szkolących, system certyfikacji psychoterapeutów, działanie komisji etycznych oraz prowadzenie ogólnodostępnych list certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów. Kładziemy również nacisk na rozwój naukowy. Stoimy na stanowisku, że istnieje pilna konieczność ustawowego uregulowania tej działalności, co w naszej opinii zapewni jedynie ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty.
Mimo wielości stowarzyszeń i różnorodności podejść psychoterapeutycznych wypracowywane są właśnie wspólne założenia dotyczące regulacji zawodu psychoterapeuty, pozwalające uwzględnić różnorodność, z jednoczesnym utrzymaniem wysokich standardów etycznych i szkoleniowych, czego nie zapewnia specjalizacja w systemie ochrony zdrowia, proponowana przez MZ.
Prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w naszym środowisku są już w ostatniej fazie uzgodnień i konsultacji prawnych. Nasze organizacje wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty, w którym uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przygotowują projekt ustawy, która będzie regulować zawód gruntownie i spójnie, w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie
wypracowane przez nasze stowarzyszenia w zakresie szkolenia, standardów etycznych i certyfikacji psychoterapeutów.
Celem ustawy jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, uwzględnienie specyfiki zawodu (zdefiniowanej szerzej niż jedynie w systemie ochrony zdrowia) oraz naszych doświadczeń. Stworzy ona ramy prawne dla systemu szkoleń, certyfikacji i określi zasady odpowiedzialności zawodowej, a także umożliwi prowadzenie krajowego rejestru psychoterapeutów i wprowadzenie wspólnego kodeksu etycznego.
Ustawa skutecznie będzie chronić prywatność osób korzystających z psychoterapii poprzez gwarancję ochrony tajemnicy zawodowej. Uniemożliwi używanie tytułu zawodowego psychoterapeuty przez osoby bez odpowiednich uprawnień, ograniczając tym samym potencjalne nadużycia. Określi także formy doskonalenia zawodowego, zapewniając gwarancję wysokiej jakości usług psychoterapeutycznych.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również stojąc na straży najwyższych standardów usług psychoterapeutycznych oraz dobra osób korzystających z psychoterapii, nasze stowarzyszenia apelują o pilne przyjęcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Przekonani o konieczności prawnego umocowania naszego zawodu, dążymy do finalizacji prac nad ustawą i oczekujemy jej uchwalenia jak najszybciej przez nowy Parlament.
Jest to najważniejszy i w naszym przekonaniu jedyny słuszny krok w zapewnieniu spójnej, kompleksowej i skutecznej ochrony zarówno praw osób korzystających z psychoterapii, jak i standardów zawodowych.
Stanowisko sygnowały:
Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych (9 stowarzyszeń)
Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (14 stowarzyszeń)
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji
Społecznej Stowarzyszenie Intra
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
Polska Federacja Psychotraumatologii
Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
Stowarzyszenie Od Do
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zamieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej w całości odrzuca procedowany przez   Ministerstwo Zdrowia projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( z dnia 2.11.2022) oraz wyraża głębokie zaniepokojenie chęcią wprowadzenia regulacji zawodu psychoterapeuty za pomocą rozporządzenia, nie zaś aktem wyższego rzędu tj. ustawą. Jednocześnie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej wzywa do podjęcia przez rząd prac nad ustawą o Zawodzie Psychoterapeuty jako odrębnym zawodzie. 

         Zawód psychoterapeuty jest zawodem odrębnym  (również od zawodu psychologa) i wymaga specyficznego, wieloletniego kształcenia nie tylko teoretycznego, ale też praktycznego pod nadzorem oraz doświadczeń własnych. 

W wyniku współdziałania, przez lata, środowisko psychoterapeutyczne wypracowało (w ramach forum współpracy towarzystw  lub członkostwa w  Polskiej Radzie Psychoterapii)  standardy szkolenia określające tak zwane minimum szkoleniowe, w skład którego wchodzą: 

 • minimum 1200 godzin rozłożonych na 4 lata zajęć warsztatowo- wykładowych; 
 • staż kliniczny minimum 360 godz.; 
 • nadzór  praktyki psychoterapeutycznej adepta przez superwizorów psychoterapii;
 • psychoterapia własna minimum 100 godz.

Tylko tego typu wielowymiarowe szkolenie umożliwia nie tylko ocenę wiedzy i umiejętności adepta zawodu, ale również weryfikuje jego predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Przedstawiona propozycja uzyskiwania specjalizacji w psychoterapii dopuści do wykonywania zawodu osoby de facto nie posiadające specjalistycznego przygotowania opisanego powyżej.  Propozycja szkolenia w zakresie psychoterapii w ramach studiów podyplomowych oraz uzyskiwanie specjalizacji poprzez teoretyczny egzamin nie spowoduje wzrostu ilości odpowiednio przygotowanych profesjonalistów, a jedynie obniży jakość usługi.  Proponowany system kształcenia w praktyce oznacza  wprowadzenie usługi poradnictwa lub wsparcia psychologicznego, nie zaś psychoterapii. Wykształcenie psychoterapeuty i przygotowanie go do samodzielnego uprawiania zawodu wymaga indywidualnej ścieżki kształcenia pod okiem doświadczonego psychoterapeuty.

Specyfika wykonywania zawodu psychoterapeuty wymaga ustawicznego doszkalania, po zakończeniu tzw. minimum szkoleniowego. W ramach dbania o najwyższe dobro pacjenta wymaga też pracy przy wsparciu i pod nadzorem superwizora (tj. szczególnie doświadczonego psychoterapeuty, posiadającego certyfikat superwizora jednego z istniejących towarzystw psychoterapeutycznych). 

Uważamy, że brak właściwego wyszkolenia, niewłaściwa weryfikacja, bezterminowe nadanie uprawnień specjalisty psychoterapii przy braku nadzoru nad pracą specjalisty w psychoterapii, to

czynniki niebezpieczne dla poziomu jakości świadczenia, mogące zagrażać zdrowiu psychicznemu osób uczestnicząc w procesie psychoterapii.

      Ponadto, Ministerstwo Zdrowia posiada już regulacje dotyczące zatrudniania psychoterapeutów w ośrodkach służby zdrowia. Posiada również  listę akredytowanych ośrodków szkolących  psychoterapeutów i nadających certyfikaty/uprawnienia psychoterapeutom. Proponowane rozporządzanie nie ureguluje  obecnej sytuacji dotyczącej zawodu psychoterapeuty. Nie przyczyni się również  w żadnym stopniu do zmniejszenia zagrożenia dla pacjentów narażonych na kontakt z osobą niewłaściwie przygotowaną do udzielania tego typu pomocy. Rozporządzenie to, nie wpłynie też na zwiększenie dostępności tej formy pomocy osobom z trudnościami emocjonalnymi a wprost przeciwnie ograniczy dostępność do tej formy leczenia.

Uważamy, że proponowane kryteria doboru osób do szkolenia w celu uzyskania tytułu specjalisty  w psychoterapii dotyczące bazowego wykształcenia (psychologia, pedagogika, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia i resocjalizacja) wykluczające osoby o innym wykształceniu wyższym, są nieuzasadnione i nie poparte żadnymi badaniami naukowymi. Są one rażąco niesprawiedliwe w stosunku do doświadczonych  psychoterapeutów i tych będących w procesie wieloletniego szkolenia a którzy ukończyli inny kierunek studiów magisterskich. Tego typu wybór ograniczy dostęp do szkolenia specjalistów psychoterapii a tym samym dostępność psychoterapii. Znacznie istotniejszym kryterium doboru jest osobowościowy profil kandydata (który można zweryfikować dopiero w procesie szkolenia), niż kierunek ukończonych studiów. 

 W związku z powyższym Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej w całości  odrzuca procedowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia. Apelujemy o  zaprzestanie prac nad proponowanym przez Ministerstwo Zdrowia szkodliwym rozporządzeniem oraz domagamy się  podjęcia prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Nadmieniamy, że istnieje już gotowy  projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty opracowany przez Polską Radę Psychoterapii – organizację zrzeszającą kilkanaście towarzystw psychoterapeutycznych pięciu uznanych podejść w   psychoterapii.

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej:

 

Prezeska PSPI

mgr Dorota Reguła

I Wiceprezeska PSPI

mgr Teresa Wardzyńska

II Wiceprezeska PSPI

mgr Iwona Jopek

 

W dniu 20 listopada 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Celem Zgromadzenia było wybranie nowych władz  oraz wprowadzenie zmian w Statucie. W dniu 21 listopada 2022 r. odbyło się pierwsze Zebranie nowych Członków Władz Stowarzyszenia. Ukonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński w następujący sposób:

Zarząd:

 • Prezeska - mgr Dorota Reguła
 • I Wiceprezeska - mgr Teresa Wardzyńska
 • II Wiceprezeska - mgr Iwona Jopek
 • mgr Kamila Biernacka – Nowak -Sekretarz
 • mgr Sebastian Pluta- Skarbnik
 • dr Barbara Czardybon Członkini Zarządu
 • mgr Mateusz Czarnecki - Członek Zarządu
 • mgr Anna Kazula - Członkini Zarządu
 • mgr Aneta Kowalska - Członkini Zarządu
 • mgr Ewelina Kubicka - Członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • mgr Małgorzata Mizińska - Przewodnicząca
 • mgr Małgorzata Fereniec- Członkini Komisji
 • mgr Marta Wróbel- Rakowska - Członkini Komisji

Sąd Koleżeński I Instancji

 • mgr Ewa Drozdowicz - Przewodnicząca
 • dr Sylwia Kita - Członkini Komisji
 • mgr Marta Jankowska - Członkini Komisji

Sąd Koleżeński II Instancji

 • dr Władysław Sterna - Przewodniczący
 • mgr Monika Całka - Członkini Komisji
 •  mgr Anna Penkin - Członkini Komisji
 
 
Zapraszamy na Walne 20 listopada 2022 o godz. 16 w Ogrodzie w Warszawie. Większością głosów wybraliście wykład nt pracy klinicysty wobec samobójstwa swojego pacjena, który poprowadzi dla nas Władysław Sterna.
Na najbliższym Walnym wybieramy osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na następną kadencję. Chcemy wprowadzić niezbędne zmiany w Statucie oraz wybrać nowe Władze. Niezbędne jest uczestnictwo 50% plus 1 osoba.
Jeśli nie możecie osobiście prosimy o przesłanie upoważnienia.
Może być listem poleconym na adres siedziby lub email na aderes: zarzad@psychoterapiaintegracyjna.pl i podpisany elektronicznie ( profil zaufany lub e-puap).
Do głosowania upoważnione są osoby z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.
Informacje o stanie swojego konta uzyskacie od Skarbniczki:
skarbnik@psychoterapiaintegracyjna.pl
 

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany ___________________, członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii
Integracyjnej, udzielam Pani/Panu _____________, zamieszkałemu w _________,
legitymującemu się dowodem osobistym ______________, pełnomocnictwa do
reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, zwołanym na dzień
_____ 2022 r., w tym do głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad.
Pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników.

______________________

Warszawa, ____________ 2022 r.

Serdecznie zapraszamy 26 marca o godz. 10:00 na wykład on-line dr Barbary Czardybon,
członkini PSPI, pt.: „Pustka emocjonalna jako efekt traumy relacyjnej z perspektywy psychoterapii integracyjnej”.
Wykład będzie poświęcony uczuciu pustki wewnętrznej, opisywanemu jako stan odrętwienia bądź zamrożenia emocjonalnego. Pustka może być związana z jakimś wyjątkowo trudnym dla człowieka przeżyciem lub ciągiem obciążających go zdarzeń. Odczuwanie pustki może pojawiać się w konsekwencji utraty wartości nadających sens życiu ludzkiemu. Pustka – to objaw występujący w wielu różnych problemach natury psychicznej. Chroniczne doświadczanie pustki koreluje z zaburzeniami depresyjnymi. Pustka, będąc ciężka do zniesienia, stanowi czynnik ryzyka samobójstwa i samouszkodzeń. Przeżywanie pustki wywołuje zagubienie nie tylko po stronie pacjenta, ale i – nierzadko – terapeuty; leczenie tego objawu bywa trudne. Stan pustki emocjonalnej ma charakter lękotwórczy.
Podczas spotkania pogłębione zostanie spojrzenie na złożone i wielowymiarowe zjawisko jakim jest pustka emocjonalna z perspektywy psychoterapii integracyjnej. Uczucie pustki doświadczane w dorosłości może wskazywać na zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie, a pustkę można rozumieć jako efekt traumy relacyjnej mającej właściwość uszkadzania zdolności do budowania bezpiecznych więzi. Z tej perspektywy szczególne miejsce zajmować będzie korektywne doświadczenie więzi z terapeutą, to jest praca na ścieżce rozwijania relacji terapeutycznej. Webinarium obejmie zagadnienie możliwych sposobów przywracania
wrażliwości i zdolności odbierania słabszych sygnałów emocjonalnych u pacjentów skarżących się na uczucie pustki wewnętrznej.
Link do wykładu zostanie przesłany dzień wcześniej osobom zapisanym na Newsletter.

Prowadząca wykład: dr n. hum. Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka
integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, trenerka
umiejętności psychospołecznych.
W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (obecnie w trakcie II stopnia szkolenia), Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Filozofia, a także studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach (Akademia Trenerów Biznesu, Trener Treningu Interpersonalnego) i Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej (Akademia Profesjonalnego Coachingu); uczestniczka szeregu specjalistycznych szkoleń z obszaru pomocy psychologicznej.
Doświadczenie zdobywała, odbywając staże kliniczne w NZOZ „Ogród” Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracowała ponadto w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym, strategiczno-strukturalną terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także terapię par skoncentrowaną na emocjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczy w treningach Balintowskich. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; obecnie zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracuje z Collegium Medicum UZ. Jest autorką artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Jako trenerka współpracuje z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w Warszawie.
www.barbaraczardybon.pl

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni,
w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia. Zostały jednogłośnie zatwierdzone zmiany w Statucie dotyczące przeprowadzania Zgromadzeń online. To dla nas wszystkich ogromne ułatwienie pracy i możliwość zaangażowania się w aktywną działalność statutową osób z całego kraju, a także z zagranicy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy.
Tak jak już wcześniej informowałam kolejne Walne będzie już przeprowadzane online i odbędzie się wybór nowych władz na kadencję 2022-2025.
Ze względów formalnych i osobistych rezygnację z dalszej działalności w Zarządzie złożyły:
Agata Janasz - Bazyl
Dorota Brewińska
Anna Cylwik
i Magdalena Skibińska
W związku z tym wszystkich chętnych do zaangażowania się w statutową działalność Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy do współpracy.
Proszę zgłaszajcie swoje kandydatury tu w tym miejscu. Opiszcie dlaczego to właśnie na Was warto głosować? Może macie nowe pomysły na działalność Stowarzyszenia? Teraz jest ten czas, żeby to przedstawić szerokiej publiczności. Piszcie, tu jest to miejsce, gdzie możemy wymieniać się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Jest jeden warunek, żeby zostać członkiem Zarządu trzeba być członkiem PSPI. ????
Zachęcamy również do przystępowania do certyfikatów psychoterapeutów (które są uznawane przez NFZ) oraz superwizorów.
Przypominamy również o regularnych wpłatach składek członkowskich - w wysokości 80 zł/1 rok.
Wszystkie informacje na ten temat posiada Skarbnik - skarbnik@psychoterapiaintegracyjna.pl
Szanowni, w związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną możliwością bezpośredniego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzje o tym, że zaplanowane Walne Zgromadzenia na dzień 16.01.22 r. będzie poświęcone TYLKO wprowadzeniem zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Głosowaniu zostanie poddane możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia online, co znacznie zwiększy możliwość uczestnictwa w obradach.
WYBORU NOWYCH WŁADZ NA TYM ZGROMADZENIU NIE BĘDZIE.
Aktualne przepisy pozwalają na przedłużenie kadencji aktualnego Zarządu:
artykuł 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W związku z tym po zmianie Statuty i wpisie do KRS Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowych władz Stowarzyszenia.

 

 

W dniu 16 stycznia 2022 roku zapraszamy na Walne na godz. 15:30 do Ośrodka Ogród w Warszawie przy ul. Olbrachta 118a lokal 12.

Wiele spraw udało nam się załatwić zdalnie poprzez uchwały Zarządu. Jednakże dwie ważne sprawy wymagają decyzji członków i członkiń:

- potrzebujemy na Walnym uchwalić  możliwość organizowania dalszych Walnych w formule on-line. Ze względu na pandemię istnieje możliwość przeprowadzenie Walnego Zgormadzenia on-line

- kończy się kadencja obecnego Zarządu i podczas Walnego Zgromadzenie odbędą się wybory nowego Zarządu na lata 2022-2025

Ze względu na pandemię i przygotowanie pomieszczenia, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w terminie do 9.01.22 r. na adres zarząd@psychoterapiaintegracyjna.pl

Można głosować zdalnie przekazując wcześniej innemu członkowi podpisane upoważnienie. 

Walne Nadzwyczajne

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej zaprasza członków na Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie PSPI dotyczące zmian w Statucie. Zgromadzenie odbędzie się dn. 2 kwietnia 2020r. o godz.20.15 w Warszawie ul. Jana Olbrachta 118A/12. Istnieje możliwość głosowania na podstawie upoważnienia. Zapraszamy ZARZĄD PSPI