Atestacja kursów całościowych psychoterapii

08.11.2023 r.

UCHWAŁA NR 17/2023

Zarząd PSPI zatwierdził uchwałę w sprawie warunków atestacji kursów całościowych psychoterapii.Uchwalono zapis o następującej treści:

- Kurs powinien zawierać lub zapewniać wszystkie elementy, spełniające wymogi potrzebne do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PSPI - łącznie minimum 1200 godzin z czego:

* Przynajmniej 590 godzin dydaktycznych;

* Przynajmniej 100 godzin doświadczenia własnego ,pozwalającego zdobywać wiedzę na swój temat i rozumienie siebie.

* Przynajmniej 150 godzin superwizji (indywidualnej lub grupowej) na początkowym etapie prowadzenia psychoterapii.

 * Ośrodek szkolący powinien polecać ośrodki stażowe lub kierować na staże do ośrodków zapewniających kontakt z pacjentami o różnej diagnozie. Ośrodek szkolący powinien wymagać odbycia co najmniej 360 godzin stażu do uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego.

- Przedmiotem kursu powinna być psychoterapia prowadzona w podejściu integracyjnym

- Trening własny lub doświadczenia własne  w ilości 100 godzin powinny być realizowane w ramach kursu i prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów. Z tej liczby przynajmniej 50 godzin powinno mieć charakter terapii indywidualnej, pozostałe godziny mogą przebiegać w formie psychoterapii grupowej lub treningu interpersonalnego. Część godzin psychoterapii może odbywać się poza ośrodkiem szkolącym, jednak godziny te muszą być wymagane do uzyskania dyplomu. Oddziaływania muszą być prowadzone przez certyfikowanego psychoterapeutę PSPI lub innych uznanych towarzystw.

- Superwizja w ilości 150 godzin powinna być prowadzona przez certyfikowanego superwizora  i obejmować pracę przyszłego psychoterapeuty z pacjentami o różnych rozpoznaniach

- Staż w ilości minimum 360 godzin może być realizowany poza kursem we wskazanych ośrodkach.

- Kurs powinien zapewniać osobom szkolącym się, które mają inne wykształcenie niż medyczne i psychologiczne, dostęp do uzupełnienia wiedzy w zakresie psychologii klinicznej i psychopatologii lub wskazać miejsce, w którym te osoby mogą odbyć takie szkolenie.

- Kurs powinien obejmować następujące zagadnienia teoretyczne:

*psychopatologia- wiedza o zaburzeniach, wybrane elementy wiedzy o teoriach osobowości

*główne nurty psychoterapii (pięć podstawowych podejść)- podstawy postępowania terapeutycznego w tych nurtach

*specyfikę diagnozy psychoterapeutycznej w nurcie integracyjnym

*schemat postępowania psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, w tym:

a)            Nawiązywanie relacji.

b)           Umiejętność́ określenia problemów pacjenta i ich uwarunkowań́ oraz celów psychoterapii i     sposobów ich osiągania.

c)            Umiejętność́ formułowania diagnozy w kategoriach aktualnej klasyfikacji zaburzeń́.

d)           Zawieranie kontraktu terapeutycznego.

e)           Rozumienie wypowiedzi pacjenta.

f)            Umiejętność́ konstruowania hipotez i ich weryfikowania.

g)            Umiejętność́ interweniowania i sprawdzania trafności interwencji terapeuty.

h)           Stosowanie oddziaływań́ adekwatnych do etapów procesu leczenia.

i)             Ocena wpływu oddziaływań́ na zmiany zachodzące w pacjencie.

j)             Rozumienie dynamiki grupowej i jej wykorzystywanie w prowokowaniu zmiany terapeutycznej.

k)            Umiejętność́ prowadzenia psychoterapii grupowej

*specyfika pracy w różnych zaburzeniach

*etyka zawodu psychoterapeuty

- Osoba zgłaszająca kurs i odpowiadająca za program- kierownik kursu- powinna:

*być certyfikowanym superwizorem psychoterapii PSPI lub innych uznanych towarzystw,

*wskazać ośrodek będący bazą dla szkolenia psychoterapeutów oraz

*wyłonić i zgromadzić zespół szkolący o odpowiednim doświadczeniu i wykształceniu. Zespół powinien składać się z przynajmniej dwóch certyfikowanych superwizorów oraz przynajmniej dwóch certyfikowanych psychoterapeutów PSPI i/lub innych uznanych towarzystw.

- Zespół szkolący:

*w jego składzie powinni znajdować się certyfikowani superwizorzy i psychoterapeuci PSPI lub innych uznanych towarzystw

*kierownik kursu może zaprosić do prowadzenia zajęć osoby spoza zespołu, będące specjalistami w określonych dziedzinach

*w określonych przypadkach kierownik kursu może zaprosić do poprowadzenia części godzin osoby bez certyfikatu psychoterapeuty, które posiadają kompetencje czy doświadczenie w swoich dziedzinach

- Atestacja przyznawana jest na okres 5 lat. Po tym czasie kierownik kursu występuje o przedłużenie na kolejny okres.

-Proces atestacji jest płatny. Koszt wynosi 1200 zł. Połowa tej kwoty wpłacana jest w chwili składania wniosku, pozostałe 600 zł wpłacane jest po uzyskaniu decyzji o atestacji kursu.

Wszystkie wymienione wyżej warunki są niezbędne do uzyskania atestacji kursu całościowego. W celu uzyskania atestacji PSPI prosimy o przesłanie:

- szczegółowego programu kursu,

- informacji na  temat osób zatrudnionych i ich zadań w ramach szkolenia

- informacji na temat osoby prowadzącej superwizję zespołu szkolącego

- adresu strony internetowej