Aktualności

     PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

TRYB ZWYCZAJNY

zobacz więcej

               

 

KOMUNIKAT   

                 

W związku z informacjami od naszych członków dotyczącymi uznawania/nie uznawania naszych certyfikatów przez NFZ Zarząd PSPI informuje, że nasze certyfikaty psychoterapeuty spełniają kryteria niezbędnego do udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii.

W razie niekorzystnych decyzji lokalnego NFZ można odwoływać się powołując się na poniższy dokument:

Dokumentem dotyczącym udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii jest Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2013/DSOZ z dn. 13.12.2013, które w Rozdziale 1, &2, pkt. 1, ppkt. 21) i 30) „…psychoterapeuta - osobę prowadzącą psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;” odwołują się do Rozporządzenia MZ ( które jest aktem prawnym wyższej rangi) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r.)

I tu w załączniku nr 6 do tego Rozporządzenia przy sesji psychoterapii indywidualnej definicja brzmi następująco:

1. Personel:

1) osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty

- zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub

2) osoba, o której mowa w pkt 1 lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

 

Zarząd PSPI

Z dnia 14 kwietnia 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PSPI

sprawozdanie

oraz prezentację, w której ustępujący Zarząd podsumował ostatnie 3 lata działalności Stowarzyszenia

prezentacja

a także zdjęcia ze spektaklu SCENA DLA TWARDZIELA i przebiegu Walnego, autorstwa Doroty Reguły

zdjęcia

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się zamieszczonymi materiałami.

Z dnia 8 lutego 2016 roku

NOWA KADENCJA RADY SPU

Szanowni Państwo,

 

Spieszę poinformować, że Rada SPU zainaugurowała nową kadencję styczeń 2016- grudzień 2018 posiedzeniem 30.01.2016.

 

Zgodnie z regulaminem odbyło się głosowanie, w trakcie którego wybraliśmy spośród uczestników posiedzenia:

Wiceprzewodniczących RSPU- są to Dorota Reguła oraz Jacek Kasprzak oraz Przewodniczącą - Agnieszka Litwa-Janowska.

W składzie Rady są także Bożena Maciek-Haściło, Grażyna Rychlicka-Schirmer oraz Iwona Kołodziejczyk

 

W świetle powyższych decyzji - siedziba Rady pozostaje bez zmian, w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 40 tam też mieści się nasz sekretariat i jest przechowywana dokumentacja. Dotychczasowe konto RSPU jest nadal aktualne- 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 

Wkrótce zostanie zwołane posiedzenie Komisji ds Etyki przy RSPU. Aktualnie rekomendowani jej członkowie to: Zofia Sobolewska-Mellibruda, Sławomir Grab i Rajmund Janowski

 

Czekamy na informację o decyzji PTBU co do rekomendacji.

 

Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie ram i realizację celów przedsięwziętych przez nasze towarzystwa w związku z Radą SPU.

 

z poważaniem,

 

Agnieszka Litwa-Janowska

 

Przewodnicząca RSPU

Link do pełnego tekstu uchwały znajduje się w zakładce Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

tekst uchwały

WARUNKI STAŻU DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

KOMUNIKAT NR 1/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PSPI, Z DN. 26.03.2015 R.

 

W związku zapytaniami o warunki stażu, niezbędne do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty,  zgodnie z uchwałą nr 1/2014 informujemy:

"….. Ustala się następujące warunki, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego PSPI:

a)   Ukończone studia wyższe magisterskie lub lekarskie.

b)  Ukończone szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

c) Staż kliniczny (min. 360 godzin) zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

d)    Doświadczenia osobiste: minimum 250 godzin treningowo-terapeutycznych form pracy własnej, w tym nie mniej niż 30 godzin psychoterapii indywidualnej lub 90 godzin innych form doświadczeń osobistych podnoszących samoświadomość swego udziału w procesie psychoterapii.

e) Praktyka psychoterapeutycznej pod superwizją minimum 5 lat: w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, minimum 30 godzin superwizji po ukończeniu szkolenia, prowadzonej przez superwizora z certyfikatem jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego….."

 

W razie wątpliwości prosimy o zgłaszanie się pytaniami do Zarządu PSPI.

Z dnia 24 lutego 2015 r.

UBEZPIECZNIE OC

Zarząd po przeanalizowaniu tematu podjął decyzję, że nie będzie rekomendował członkom zbiorowej formy ubezpieczania OC z tytułu prowadzonej działalności psychoterapeutycznej. Decyzja taka zapadła ze względu  na brak możliwości ujednolicenia takiej oferty, a co za tym idzie brak wynikających z tego korzyści finansowych dla członków PSPI. Kolejny powód decyzji to fakt, że nie ma możliwości, aby formalnie zobowiązywać członków do zawierania takich ubezpieczeń.

Jednak rekomendujemy  psychoterapeutom  naszego Stowarzyszenia  ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności,  jako dobry standard i oznakę  etycznej odpowiedzialności psychoterapeuty. Nie wskazujemy  konkretnego ubezpieczyciela ze względu na dużą różnorodność ofert dostosowaną do konkretnych oczekiwań ubezpieczającego się. Wysokość rocznej  składki  zależy od różnych okoliczności takich jak np;

- czy pracujemy w ramach NFZ czy prywatnie (czy też jedno i drugie)

- czy przyjmujemy ambulatoryjnie czy całodobowo

- czy przyjmujemy pacjentów z zagranicy

- czy chcemy ubezpieczyć się o d jednego zdarzenia czy od wszystkich

- czy w naszej karierze zawodowej miały już miejsce jakieś zdarzenia

- jaka suma gwarancyjna nas interesuje

- czy chcemy ubezpieczyć się tylko od odpowiedzialności cywilnej czy także tzw. ochrona prawna.

Warto to wszystko rozważyć i podjąć  decyzję  o ubezpieczeniu, mając oczywiście nadzieję,  że nam się ono nie przyda.