Zasady certyfikowania

Warszawa, dn. 02.03.2017r.

 

 

UCHWAŁA NR 1/2017

 

Zarząd PSPI zatwierdził wprowadzenie zmian do uchwały nr 3/2013 z dn.23.04.2013r. z późniejszymi zmianami, w sprawie powołania Komisji Certyfikacyjnej (zmiany dotyczą punktu 3 b, 3c, 3e uchwały nr 3/2013).

Uchwalono zapis o następującej treści:

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (PSPI)

 w sprawie powołania Komisji Certyfikacyjnej

 

1.    Na podstawie & 2 pkt. 3 statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej powołuje się Komisję Egzaminacyjną:

a)              mgr Jacek Skrobot - Przewodniczący

b)              mgr Dorota Reguła – Zastępca Przewodniczącego

c)              mgr Agata Janasz – Sekretarz

 

2.      Zadania komisji obejmują:

a)      Przeprowadzenie egzaminów i przyznanie certyfikatów psychoterapeuty integracyjnego.

b)     Weryfikacje doświadczeń szkoleniowych i praktycznych psychoterapeutów, którzy już uzyskali certyfikaty psychoterapii integracyjnej w innych warunkach organizacyjnych i podjęcie decyzji o przyznaniu im Certyfikatu PSPI.

c)     Zasięgania informacji i opinii o doświadczeniach i kompetencjach kandydatów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego PSPI.

d)        Przygotowanie regulaminu pracy Komisji Certyfikacyjnej.

 

3.      Ustala się następujące warunki, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego PSPI:

a)        Ukończone studia wyższe magisterskie lub lekarskie.

b)  Ukończone szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i/lub uznawane przez Polską Federację Psychoterapii.

c)       Staż kliniczny (min. 360 godzin) zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i/lub uznawane przez Polską Federację Psychoterapii.

d)    Doświadczenia osobiste: minimum 250 godzin treningowo-terapeutycznych form pracy własnej, w tym nie mniej niż 30 godzin psychoterapii indywidualnej lub 90 godzin innych form doświadczeń osobistych podnoszących samoświadomość swego udziału w procesie psychoterapii.

 

e)           Praktyka psychoterapeutycznej pod superwizją minimum 5 lat: w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, minimum 30 godzin superwizji po ukończeniu szkolenia, prowadzonej przez superwizora z certyfikatem jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i/lub uznawane przez Polską Federację Psychoterapii.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2017 znosi moc Uchwały nr 3/2013 z dn.23.04.2013r. z późniejszymi zmianami (Uchwała nr 1/2014 z dn.14.01.2014r.)

 

 

 

 

REGULAMIN KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ (PSPI)

 

&1.

ZASADY POWOŁYWANIA I ZADANIA KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ

 

  1. Członków Komisji Certyfikacyjnej PSPI, zwanej dalej Komisją, powołuje i odwołuje Zarząd PSPI.
  2. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego, w tym przynajmniej jeden z członków Komisji musi posiadać Certyfikat Superwizora Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub/ i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  3. W skład komisji wchodzi Prezes PSPI lub osoba przez niego delegowana do pracy w Komisji.
  4. Komisja składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W razie konieczności uzupełnienia składu, członka Komisji powołuje Zarząd PSPI.
  5. Kadencja Komisji trwa komplementarnie do kadencji Zarządu PSPI.
  6. Do zadań Komisji w szczególności należy:

6.1  Rozpatrywanie wniosków o przyznawanie Certyfikatów Psychoterapeuty Integracyjnego i Certyfikatów Superwizora Integracyjnego, wg zasad zatwierdzonych przez Zarząd PSPI.

6.2  Przeprowadzanie egzaminu certyfikacyjnego PSPI.

6.3  Nadawanie kandydatowi spełniającemu wszystkie kryteria – Certyfikatu Psychoterapeuty Integracyjnego lub Certyfikatu Superwizora Integracyjnego.

6.4  Przedłużanie ważności Certyfikatów, zawieszanie i odbieranie Certyfikatów wg zasad zatwierdzonych przez Zarząd PSPI.

6.5  Ustalanie terminów kolejnych sesji egzaminacyjnych w porozumieniu z Zarządem PSPI.

6.6  Składanie Zarządowi PSPI corocznych sprawozdań ze swojej pracy.

 

& 2.

ZASADY PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ CERTYFIKATY

PSYCHOTERAPEUTY INTEGRACYJNEGO PSPI

 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.

2.  Sesje egzaminacyjne odbywają nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy

i są ogłaszane na stronie internetowej PSPI.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane i mogą odbywać się w trybie posiedzeń lub obiegowym.

4. Decyzje Komisji w sprawie nadania Certyfikatu są podejmowane kolegialnie przez trzech jej członków i zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Zgodę na dopuszczenie do egzaminu wydaje Komisja Certyfikacyjna po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku i załączonej dokumentacji. Wnioski o przyznanie certyfikatów rozpatrywane są przez Komisję w miarę ich napływania. O decyzji dopuszczenia do egzaminu lub konieczności dokonania uzupełnień osoba jest powiadamiana przez Komisję Egzaminacyjną w terminie

1 miesiąca od otrzymania przez Komisję wniosku i kompletu dokumentów.

6.  Kandydat starający się o certyfikat przesyła wymagane dokumenty do Zarządu PSPI w terminie nie krótszym niż 90 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

6.1. Kompletność przedłożonych dokumentów sprawdza Sekretarz Komisji.

6.2. Dokumenty powinny zawierać (zgodnie z Uchwałą nr 3/2013 z dn. 23.04.2013r.):

6.2.1. Dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub lekarskich.

6.2.2. Zaświadczenia o ukończeniu szkoły psychoterapii.

6.2.3. Zaświadczenia o odbyciu stażu klinicznego.

6.2.4. Udokumentowanie praktyki psychoterapeutycznej.

6.2.5. Zaświadczenie o własnej psychoterapii.

6.2.6. Rekomendację Superwizora.

6.2.7. Opisy 2 prowadzonych i zakończonych procesów psychoterapii, (minimum 25 sesji) w 2  egzemplarzach papierowych, wersję elektroniczną opisów oraz płyty CD z nagraniami  dwóch sesji psychoterapeutycznych opisywanych przypadków w 3 egzemplarzach.

6.2.8. Deklarację Profesjonalnej Odpowiedzialności Psychoterapeuty.

6.2.9. Potwierdzenia dokonania wpłaty za procedurę certyfikacyjną.

6.2.10. Potwierdzenie opłacania składek członkowskich PSPI.

7. Komisja wyznacza do oceny merytorycznej pracy Recenzenta. Recenzje przygotowywane są na piśmie i przekazywane do Komisji.

7.1. W przypadku recenzji pozytywnej Komisja podejmuje decyzję

o dopuszczeniu kandydata do egzaminu certyfikacyjnego

i zawiadamia go w terminie, co najmniej 30 dni przed egzaminem.

7.2. W przypadku pierwszej recenzji negatywnej Komisja wyznacza drugiego Recenzenta pracy.

7.3. W przypadku dwóch rozbieżnych recenzji, Komisja po dyskusji podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do egzaminu. (Komisja może obradować w składzie powiększonym o Recenzentów).

7.4.    W przypadku drugiej negatywnej recenzji Komisja nie dopuszcza kandydata do egzaminu. W takim przypadku treść recenzji udostępniana jest kandydatowi na jego pisemny wniosek złożony do Komisji Certyfikacyjnej.

8. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wykazanie się w trakcie egzaminu wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie prowadzonej psychoterapii. Po zakończeniu egzaminu certyfikacyjnego Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata o wyniku egzaminu.

9. Kandydat, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego PSPI.

10 Całość dokumentacji z procedury certyfikacyjnej przechowywana jest w siedzibie PSPI.

11.Procedura certyfikacyjna jest płatna, z opłaty tej pokrywane są koszty: honoraria za przygotowanie recenzji, honoraria za udział członków Komisji w procesie certyfikacyjnym, honoraria za przygotowanie i opracowanie przez sekretarza dokumentacji procesu certyfikacyjnego, koszty korespondencji, itp. Opłata jest bezzwrotna.

12.Wysokość opłaty certyfikacyjnej uchwalana jest, co roku przez Zarząd PSPI.

 

 & 3.

 

Decyzja Komisji Certyfikacyjnej PSPI jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

& 4.

USTALENIA KOŃCOWE

 

           Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PSPI.

 

 

 

  Podczas zebrania Zarządu w dniu 22.05. 2013 r. ustalono, że całkowity koszt procedury certyfikacyjnej PSPI na rok 2013 wynosi 1 300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) i jest bezzwrotna. Dotyczy osób ubiegających się o Certyfikat po 22.05.13 r.

 Opłatę należy przesłać na rachunek bankowy:

Volkswagen Bank direct

Rondo ONZ 1  00-124 Warszawa

11 2130 0004 2001  0453 2214 0001

 

 z dopiskiem "opłata za egzamin  certyfikacyjny".

 

Wydrukowane prace (trzy egzemplarze)  oraz 3 płyty DVD przesyłamy na adres:

 Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

 01-373 Warszawa

ul. J. Olbrachta 118 a lk. 12

 

 Prace w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres Stowarzyszenia:

e-mail: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

z dopiskiem "certyfikat"

 

 

 


 DEKLARACJA PROFESJONALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PSYCHOTERAPEUTY

 

 Uznaję za zobowiązujące i jestem w stanie realizować następujące zasady pracy i kontaktu terapeutycznego:

 

1. Dysponuję wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej, wystarczającymi, aby dobrać rodzaj i metody pracy terapeutycznej do stanu pacjenta i/lub skierować go do odpowiednich specjalistów.

 

 2. Doceniam znaczenie trafnie i uczciwie zawartego kontraktu terapeutycznego z pacjentem (rodziną lub grupą). Jasno określam zakres swoich kompetencji, cele i metody pracy i nie podejmuję się zadań wykraczających poza moje aktualne kompetencje i możliwości organizacyjne.

 

3. Uznaję zjawiska zachodzące w relacji między pacjentem i terapeutą za istotny czynnik terapii. Jestem wystarczająco przygotowany teoretycznie, praktycznie i osobiście, aby nie dopuszczać do zaburzeń relacji terapeutycznej, a występujące w niej zjawiska wykorzystywać dla potrzeb procesu terapeutycznego. Uznaję wagę i deklaruję gotowość do poddania się osobistej superwizji w tym zakresie.

 

4. Czuję się odpowiedzialny za swój stan psychofizyczny w kontakcie z pacjentem. Wykluczam podejmowanie pracy terapeutycznej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków psychotropowych. Trwale troszczę się o swoja psychofizyczną kondycję, tak aby radzić sobie konstruktywnie ze stresem jaki przynoszą sytuacje terapeutyczne, nieobronnie reagować na krytykę, być wystarczająco uważnym, aby nie dopuszczać do ranienia pacjenta, stosowania wobec niego psychicznej lub fizycznej przemocy i zaspokajania w kontakcie terapeutycznym własnych potrzeb.

 

5. Przyjmuję za oczywistą zasadę niepodejmowania kontaktów intymnych i niewiązania się w relacje służbowe z pacjentem oraz nieczerpania innych korzyści finansowych niż wynikających z opłat za terapię.

 

.....................................................................................................................................................................

 /data/                                                                                                               /podpis/                                                                                                                        

 

 

 

 


 

 

  STANDARDY SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

  SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATU WARUNKI

i ZAWARTOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIA

 

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Wybrane elementy wiedzy medycznej.

2. Główne kierunki w psychoterapii. Uzyskanie wiedzy nt. głównych podejść i kierunków w psychoterapii, ich założeń, zastosowania, skuteczności i ograniczeń oraz wiedzy o współczesnych nurtach integracyjnych w psychoterapii.

3. Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia.

 4. Teorie psychopatologii i diagnoza nozologiczna. Uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat mechanizmów powstawania i funkcjonowania zaburzeń i chorób sklasyfikowanych w ICD i DSM.

 5. Diagnoza psychoterapeutyczna. Uzyskanie umiejętności poznawania pacjenta pod kątem możliwości stosowania danego podejścia oraz umiejętności konsultowania i zawierania umowy psychoterapeutycznej.

 6. Zagadnienia etyczne. Zapoznanie z ogólnymi zasadami etycznymi oraz z zasadami etycznymi obowiązującymi w danym podejściu i możliwymi problemami etycznymi.

 

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 7. Metody terapeutyczne. Założenia i praktyka procesu terapeutycznego z uwzględnieniem czynników leczniczych w danym podejściu oraz integracji metod wywodzących się z nurtu humanistyczno-fenomenologicznego i poznawczo-behawioralnego.

 

8. Umiejętności praktyczne. Podstawowe doświadczenie kontaktu z pacjentami, umiejętność stosowania technik terapeutycznych oraz pracy terapeutycznej w następujących obszarach.

 

a. Rozwijanie relacji terapeutycznej.

 

b. Eksploracja doświadczeń i wydarzeń osobistych.

 

c. Modyfikacje poznawcze i behawioralne.

 

d. Transformacje procesu doświadczania i świadomości.

 

e. Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia siebie.

 

f. Rekonstrukcja narracji osobistych.

 

g. Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta.

 

9. Superwizja pierwszych przypadków. Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce klinicznej. Minimum 150 godzin.

 

10. Doświadczenie osobiste. Psychoterapia lub inne metody, które zawierają elementy autorefleksji i analizy własnego funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.

 

11. Staż kliniczny zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję i udział w zebraniach klinicznych. (Minimum. 360 godzin w ciągu 6 miesięcy).

 

12. Praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją. – praca własna terapeuty w trakcie szkolenia, podlegająca superwizji.

 

Zagadnienia ujęte w punkcie 1 - 11 powinny obejmować 1250 godzin dydaktycznych kształcenia.

 • Czas trwania poszczególnych części, tematy, podpisy wykładowców i superwizorów oraz szczegóły dotyczące przebiegu superwizji i rodzaju przypadków powinny zostać odnotowane w dzienniku szkolenia prowadzonym przez każdą z osób kształcących się.

 

 • Terapeuci powinni posiadać zdolność do rozpoznawania i radzenia sobie z problemami wynikającymi z ich osobistego zaangażowania w terapię integracyjna.

 

 • Terapeuci powinni posiadać zdolność do rozpoznawania sytuacji, w których należy zwrócić się o profesjonalną poradę lub pomoc terapeutyczną