Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów

 

Administrator danych

Dane spółki - POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

- tel: 0-22/ 665 77 17; 665 77 49

- e-mail: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

Cele przetwarzania

- udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;

- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;

- archiwizacja;

- statystyka.

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny / umowa opieki medycznej

Odbiorcy danych

- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych;

- podmioty uprawnione przepisami prawa,

- podmioty upoważnione przez pacjenta

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani/Pan prawo:

 

• żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub     usunięcia;

• żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych;

• w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji świadczeń medycznych będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!

Informacje dotyczące profilowania

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Superwizorzy aplikanci:

  1. Agata Janasz - Osowska
  2. Teresa Wardzyńska

     

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

TRYB ZWYCZAJNY

zobacz więcej

              KOMUNIKAT  

Zarząd PSPI oświadcza iż certyfikaty wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej spełniają wszelkie wymagania Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii.                                                                                    

                                                                                                                                    Zarząd PSPI

Dokumentem dotyczącym udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii jest Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2013/DSOZ z dn. 13.12.2013, które w Rozdziale 1, &2, pkt. 1, ppkt. 21) i 30) „…psychoterapeuta - osobę prowadzącą psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;” odwołują się do Rozporządzenia MZ ( które jest aktem prawnym wyższej rangi) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r.)

I tu w załączniku nr 6 do tego Rozporządzenia przy sesji psychoterapii indywidualnej definicja brzmi następująco:

1. Personel:

1) osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty

- zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub

2) osoba, o której mowa w pkt 1 lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

 

Osoby które mają problem niech odwołują się do Centrali NFZ.

                                                                                  Zarząd PSPI

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PSPI

sprawozdanie

oraz prezentację, w której ustępujący Zarząd podsumował ostatnie 3 lata działalności Stowarzyszenia

prezentacja

a także zdjęcia ze spektaklu SCENA DLA TWARDZIELA i przebiegu Walnego, autorstwa Doroty Reguły

zdjęcia

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się zamieszczonymi materiałami.

Z dnia 8 lutego 2016 roku

NOWA KADENCJA RADY SPU

Szanowni Państwo,

 

Spieszę poinformować, że Rada SPU zainaugurowała nową kadencję styczeń 2016- grudzień 2018 posiedzeniem 30.01.2016.

 

Zgodnie z regulaminem odbyło się głosowanie, w trakcie którego wybraliśmy spośród uczestników posiedzenia:

Wiceprzewodniczących RSPU- są to Dorota Reguła oraz Jacek Kasprzak oraz Przewodniczącą - Agnieszka Litwa-Janowska.

W składzie Rady są także Bożena Maciek-Haściło, Grażyna Rychlicka-Schirmer oraz Iwona Kołodziejczyk

 

W świetle powyższych decyzji - siedziba Rady pozostaje bez zmian, w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 40 tam też mieści się nasz sekretariat i jest przechowywana dokumentacja. Dotychczasowe konto RSPU jest nadal aktualne- 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 

Wkrótce zostanie zwołane posiedzenie Komisji ds Etyki przy RSPU. Aktualnie rekomendowani jej członkowie to: Zofia Sobolewska-Mellibruda, Sławomir Grab i Rajmund Janowski

 

Czekamy na informację o decyzji PTBU co do rekomendacji.

 

Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie ram i realizację celów przedsięwziętych przez nasze towarzystwa w związku z Radą SPU.

 

z poważaniem,

 

Agnieszka Litwa-Janowska

 

Przewodnicząca RSPU

Link do pełnego tekstu uchwały znajduje się w zakładce Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

tekst uchwały

WARUNKI STAŻU DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

KOMUNIKAT NR 1/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PSPI, Z DN. 26.03.2015 R.

 

W związku zapytaniami o warunki stażu, niezbędne do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty,  zgodnie z uchwałą nr 1/2014 informujemy:

"….. Ustala się następujące warunki, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego PSPI:

a)   Ukończone studia wyższe magisterskie lub lekarskie.

b)  Ukończone szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

c) Staż kliniczny (min. 360 godzin) zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

d)    Doświadczenia osobiste: minimum 250 godzin treningowo-terapeutycznych form pracy własnej, w tym nie mniej niż 30 godzin psychoterapii indywidualnej lub 90 godzin innych form doświadczeń osobistych podnoszących samoświadomość swego udziału w procesie psychoterapii.

e) Praktyka psychoterapeutycznej pod superwizją minimum 5 lat: w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, minimum 30 godzin superwizji po ukończeniu szkolenia, prowadzonej przez superwizora z certyfikatem jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego….."

 

W razie wątpliwości prosimy o zgłaszanie się pytaniami do Zarządu PSPI.

Z dnia 24 lutego 2015 r.

UBEZPIECZNIE OC

Zarząd po przeanalizowaniu tematu podjął decyzję, że nie będzie rekomendował członkom zbiorowej formy ubezpieczania OC z tytułu prowadzonej działalności psychoterapeutycznej. Decyzja taka zapadła ze względu  na brak możliwości ujednolicenia takiej oferty, a co za tym idzie brak wynikających z tego korzyści finansowych dla członków PSPI. Kolejny powód decyzji to fakt, że nie ma możliwości, aby formalnie zobowiązywać członków do zawierania takich ubezpieczeń.

Jednak rekomendujemy  psychoterapeutom  naszego Stowarzyszenia  ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności,  jako dobry standard i oznakę  etycznej odpowiedzialności psychoterapeuty. Nie wskazujemy  konkretnego ubezpieczyciela ze względu na dużą różnorodność ofert dostosowaną do konkretnych oczekiwań ubezpieczającego się. Wysokość rocznej  składki  zależy od różnych okoliczności takich jak np;

- czy pracujemy w ramach NFZ czy prywatnie (czy też jedno i drugie)

- czy przyjmujemy ambulatoryjnie czy całodobowo

- czy przyjmujemy pacjentów z zagranicy

- czy chcemy ubezpieczyć się o d jednego zdarzenia czy od wszystkich

- czy w naszej karierze zawodowej miały już miejsce jakieś zdarzenia

- jaka suma gwarancyjna nas interesuje

- czy chcemy ubezpieczyć się tylko od odpowiedzialności cywilnej czy także tzw. ochrona prawna.

Warto to wszystko rozważyć i podjąć  decyzję  o ubezpieczeniu, mając oczywiście nadzieję,  że nam się ono nie przyda.