Aktualności

     POWIADOMIENIE

     W dniu 22 września 2019 roku Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii

 Integracyjnej uchwaliło wprowadzenie zmian opłat członkowskich.

Składka członkowska od stycznia 2020r. wynosi 80 zł.

 

UWAGA!!

Zgodnie z przepisami RODO następuje weryfikacja przez PSPI aktywnych członków Stowarzyszenia*/ osób wyrażających chęć przynależności do Stowarzyszenia.

W związku z tym zwracamy się prośbą o informację zwrotną na temat chęci dalszej przynależności do Stowarzyszenia. Potwierdzenie należy przesłać na adres:

psychoterapiaintegracyjna@gmail.com 

W temacie maila prosimy wpisać: ZGODA, w treści: imię i nazwisko.

*za aktywnych członków uważa się osoby regularnie opłacające składki członkowskie. Osoby nieaktywne - zostaną usunięte z bazy.

ZARZĄD PSPI

ZAPROSZENIE

Zarząd PSPI zaprasza wszystkich członków do dzielenia się pomysłami związanymi ze szkoleniami, które moglibyśmy zrealizować. Pomysły prosimy kierować na maila: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

ZAWIADOMIENIE

Z dniem 9.04.2019r. Zarząd PSPI uchwalił całkowity koszt procedury certyfikacyjnej na rok 2019 w kwocie 1850 złotych (Uchwała 1/2019 z dn. 9.04.2019).

Przyjęcie PSPI w poczet członków wspierających PFP

zobacz więcej

Przykładowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zobacz więcej

Walne 2019  Wykłady

1/ DOKUMENTACJA PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

zakładka: Szkolenia

2/ PROGRESJA MYŚLI SAMOBÓJCZYCH

zakładka: Szkolenia

SPRAWOZDANIE

Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

1.      W dniu 12 stycznia 2019 roku odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ. Celem zgromadzenia było sprawozdanie z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia z lat 2015-2018, oraz wybór nowych władz na kolejną kadencję.

2.      Na obrady przybyło 23 członków PSPI, uprawnionych do głosowania. W głosowaniach tajnych uczestniczyło kolejnych 2 członków uprawnionych, w imieniu których, głosy oddawali obecni na Zgromadzeniu członkowie na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Głosowania tajne odbywały się za pomocą zatwierdzonych kart do głosowania.

3.      Obrady otworzyła o godz.15.30. ustępująca Prezeska Zarządu PSPI Agata Janasz - Osowska. Z powodu braku quorum Prezeska ogłosiła II termin Walnego Zgromadzenia, które zaczęło się po 15 minutowej przerwie.

4.      W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Jacka Skrobota na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia PSPI.

5.          Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziło następujący porządek obrad:

 

         1) Sprawozdanie Ustępującego Zarządu

         2) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

         3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

         4) Głosowanie nad udzieleniem ABSOLUTORIUM ustępującemu ZARZĄDOWI                   (głosowanie jawne).

         5)Głosowanie nad udzieleniem ABSOLUTORIUM ustępującej KOMISJI   REWIZYJNEJ (głosowanie jawne).

         6) Wolne wnioski i głosowanie nad nimi

         7) Wybór Komisji Skrutacyjnej

         8) Przeprowadzenie WYBORÓW przez Przewodniczącego

          i Komisje Skrutacyjną:

                         a) Wybór Członków ZARZĄDU

                         b) Wybór Członków KOMISJI REWIZYJNEJ

                         c) Wybór Członków SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

                         d) Ogłoszenie wyników wyborów

         9) Ukonstytuowanie się:        

                         a) Zarządu,

                         b) Komisji Rewizyjnej,

                         c) Sądu Koleżeńskiego.        

         10) Wystąpienie nowo wybranego Prezesa.

         11) Zakończenie.

 

6.          Ustępująca Prezeska Zarządu PSPI przedstawiła sprawozdanie z najważniejszych prac Zarządu podczas trzech lat pracy.

7.          Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Skarbnika Zarządu PSPI Małgorzaty Fereniec.

8.          Po sprawozdaniu z działalności ustępującego Zarządu, członkowie Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniem Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

9.          Następnie odbyły się głosowania jawne nad udzieleniem przez Walne Zgromadzenie absolutorium wszystkim władzom Stowarzyszenia. Wskutek głosowania ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium (19 głosów za, 6 głosów wstrzymujących się). Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna jednogłośnie uzyskały absolutorium.

10.  Nie zgłoszono wolnych wniosków.

11.  W wyniku jawnego głosowania wybrano 3 członków Komisji Skrutacyjnej: Jolantę Hojdę, Ewelinę Kubicką, Wiesława Kamińskiego.

12.  Przystąpiono do wyborów Władz Stowarzyszenia kolejnej kadencji.

a)          W wyniku głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na członków Zarządu wybrano następujące osoby: Agata Janasz, Dorota Reguła, Jacek Skrobot, Dorota Brewińska, Anna Cylwik, Teresa Wardzyńska, Marta Jankowska.

b)        Kolejne głosowanie dotyczyło wyborów członków Komisji Rewizyjnej.  W wyniku tajnego głosowania wybrano następujące osoby: Anna Penkin, Monika Całka i Joanna Frątczak - Garbowicz

c)        Następnie wybierano członków Komisji Rewizyjnej.  W wyniku tajnego głosowania wybrano następujące osoby: Magdalena Skibińska, Jolanta Siechowicz, Władysław Sterna, Ewa Drozdowicz, Małgorzata Fereniec, Marta Wróbel.

13.  Nowo wybrane Władze III kadencji przystąpiły w swoich gronach do ukonstytuowania się. Przedstawiono uczestnikom Walnego Zgromadzenia następujący skład Władz PSPI:

a)          Zarząd PSPI:

Prezeska Zarządu PSPI - Agata Janasz,

V-ce Prezeska Zarządu PSPI - Dorota Reguła,

II V-ce Prezeska Zarządu PSPI – Anna Cylwik,

Skarbniczka Zarządu PSPI – Teresa Wardzyńska,

Sekretarz Zarządu PSPI – Dorota Brewińska,

Członek Zarządu PSPI - Jacek Skrobot,

Członek Zarządu PSPI - Marta Jankowska

b)          Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Anna Penkin

Członek Komisji Rewizyjnej: Monika Całka,

Członek Komisji Rewizyjnej: Joanna Frątczak- Garbowicz.

c)          Sąd Koleżeński:

I Instancja

Przewodnicząca Sądu I Instancji: Magdalena Skibińska,

Członek Sądu I Instancji: Ewa Drozdowicz,

Członek Sądu I Instancji: Małgorzata Fereniec

II Instancja:

Przewodnicząca Sądu II Instancji: Władysław Sterna,

Członek Sądu II Instancji: Marta Wróbel,

Członek Sądu II Instancji: Jolanta Siechowicz.

       

14.  Obrady Walnego Zgromadzenia zamknęło wystąpienie nowo wybranej Prezes Agaty Janasz.

 

Sprawozdanie sporządziła ustępująca Sekretarz Zarządu PSPI

Jolanta Hojda

PILNE!!!

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

W dniu 30.11 2018

w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie

trzech projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących systemu

zajmującego się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i członków ich

rodzin. W gronie 19 osób znaleźli się m.in. przedstawiciele gospodarza- MZ

oraz PARPA, KBdsPN, RSPU i prawnicy. Radę Superwizorów Psychoterapii

Uzależnień reprezentowali: Agnieszka Litwa Janowska, Dorota Reguła, Iwona

Kołodziejczyk, Sławomir Grab. RSPU przedstawiła swoje zastrzeżenia związane

z naszą ekspertyzą prawną dotyczącą regulacji dotyczącej certyfikacji osób

pracujących w lecznictwie odwykowym, wprowadzanych rozporządzeniem MZ do

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zamiast dokonania właściwych zmian w

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nasze

środowisko nie odżegnuje się od idei integrowania, a nawet było jego

orędownikiem, jednak tryb i sposób poprzez wcielenie jednego systemu

(PARPA) w drugi (KBdsPN) nie nosi znamion integrowania, a raczej zakłóca te

procesy i budzi uzasadniony sprzeciw. RSPU zaprotestowała także na zbyt

krótki i nierealistyczny plan MZ dokonania scalenia obu ścieżek szkoleń do

certyfikatu, wskazując na różnice ram programowych i treści, a także

zasadniczo odmienne tryby organizacji procesów certyfikacji i nadawania

uprawnień, pomimo ujednolicenia w br. nadawanego tytułu tj. specjalista

psychoterapii uzależnień. Zaapelowaliśmy do MZ oraz Dyrektorów obu Agencji

o równoważne i podmiotowe zatroszczenie się o obydwa dotąd niezależne

systemy leczenia pacjentów oraz szkolenia terapeutów, docenienie naszej

współpracy i uwzględnienie dorobku w obu dziedzinach. Naszym zdaniem tylko

taka postawa zapewni harmonijne wchodzenie w proces zmian. W wyniku rozmòw

ustalono: 1/ Wprowadzenie do końca 2018r. rozporządzenia Ministra Zdrowia

„w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad

uzależnionymi od alkoholu”, w którym m.in. zostają zachowane nasze

dotychczasowe certyfikaty oraz utrzymany duży zakres autonomii PARPA, m. in

przedłużanie akredytacji, prowadzenie egzaminow, wydawanie certyfikatow.

Będzie zapis o siedmioletnim okresie przejściowym - 5 lat na ukonczenie

szkól, staże i superwizje oraz dodatkowe dwa lata na egzaminy. 2/

Wynegocjowaliśmy odłożenie wprowadzenia dwóch pozostałych rozporządzeń

(miały wejść do końca br.) zyskując czas i możliwość wypracowania

odpowiednich i merytorycznie oraz prawnie uzasadnionych rozwiązań w

zakresie programów i organizacji uzyskiwania kwalifikacji w naszym

zawodzie. 3/ Uzyskaliśmy zapewnienie o perspektywie dalszych niezwłocznych

prac nad ustawą o naszym zawodzie. Agnieszka Litwa Janowska Przewodnicząca

Rady Superwizorow Psychoterapii.

Informujemy, że 6.11.2018 w Warszawie odbyło się spotkanie środowiska zajmującego się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Celem spotkania było omówienie krytycznej sytuacji związanej z zagrożeniami wynikającymi z planowanych przez Ministerstwo zdrowia zmianami w naszym systemie szkolenia i lecznictwa.

Wzięli w nim udział nasi Nestorzy i autorytety: Jerzy Mellibruda, Czesław Czabała, Bohdan Woronowicz, Zofia Sobolewska -Mellibruda i kierownicy akredytowanych szkół, superwizorzy, egzaminatorzy, reprezentanci WOTUiW, placówek stażowych, Ogólnopolskiego Związku  Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Stowarzyszeń, Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Obecni byli redaktorzy TUiW i Świata Problemów,

Spotkanie zorganizowała i moderowała Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zaprosiliśmy na nie Wiceministra Króla, Przewodniczącą Zespołu Parlamentarnego ds Rozwiązywania Problemów Uzależnień,Dyrektorów PARPA i KBdsPN, Kierownika DLO w PARPA,, by wyjaśnić powody i znaczenie zaistniałej sytuacji i wyrazić swój sprzeciw. Pod nieobecność Ministra Króla Ministerstwo Zdrowia przysłało swoich przedstawicieli. Pozostali Goście byli obecni i odpowiadali na nasze pytania. Niestety planowane zmiany mogą być trudne do zatrzymania. Będziemy używać wszystkich środków, żeby nie utracić spójności i tożsamości tego, co dotąd wypracowaliśmy w naszym obszarze lecznictwa.

Załączamy  nagranie- relację z tego spotkania:

https://drive.google.com/file/d/170NCA1kpQG7X7kOXWCdRWXL91_aiWAfY/view?ts=5be3096e&fbclid=IwAR2UidHgHq8cGPd1j7ddA7LWGdyg5qck04V2LGyDMskSZnIdoVLsxllH4hw

Dnia 5.11. 2018r. odbyła się rozmowa w radio kraków w sprawie projektu rozporządzenia ministra w sprawie projektu zmian: https://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-przed-hejnalem/co-dalej-ze-szkoleniem-terapeutow-uzaleznien/

Środowisko terapeutów uzależnień zajmujące się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin jest poważnie zaniepokojone projektem zmian załamujących system uzyskiwania naszych kwalifikacji, przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia (w dn. 29.10.2018r. na stronie RCL)

Zwracamy się do Państwa o podpisanie przygotowanej przez nas petycji.

Jeśli popieracie jej treść prosimy o kliknięcie w poniższy link:

https://www.petycjeonline.com/apel_o_podjcie_merytorycznej_dyskusji_uwzgldniajcej_stanowisko_psychoterapeutow_uzalenie_w_sprawie_funkcjonowania_podmiotow_leczniczych_sprawujcych_opiek_nad_uzalenionymi_od_alkoholu

Pismo uczestników spotkania z dn. 6.11.2018r.:

                                               dr Zbigniew Król

                                                  Podsekretarz stanu

                                                       w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

                         W odpowiedzi na projekt zmian w rozporządzeniach dotyczących szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego  w imieniu przedstawicieli szkół prowadzących szkolenia w dziedzinie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przekazuję następującą opinię   dotyczącą projektu  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2018r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

                      Po analizie projektu szkoły prowadzące szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego i posiadające akredytację PARPA do szkolenia terapeutów w procesie certyfikowania specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień zgłaszają następujące uwagi:

1.          Projekt w paragrafach dotyczących kwalifikacji osób mogących prowadzić psychoterapię uzależnień, zmiany certyfikatów terapeutów i prowadzenia szkoleń jest niejasny . Sugeruje przekazanie tej działalności do KBPN.

2.          W szczególności nie wiadomo jakie zmiany przyniósłby w systemie szkolenia terapeutów pracujących z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i z osobami współuzależnionymi i jak wpłynęło by to na poziom świadczeń terapeutycznych.

3.          Główne pytanie brzmi: czy projekt oznacza zlikwidowanie dotychczasowego systemu certyfikacji pracowników lecznictwa odwykowego, opracowanego przez PARPA i zastąpienia go systemem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii?

4.          Jeżeli tak, to jakie jest tego uzasadnienie, bo powołanie się na artykuły 22. i 23 ustawy o wychowaniu w trzeźwości podane w uzasadnieniu projektu niczego nie wyjaśnia (artykuły te nie dotyczą szkoleń ani kwalifikacji pracowników) ?

5.          Nie zgadzamy się także z twierdzeniem , że istnieje konieczność „ujednolicenia” kształcenia terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i kształcenia terapeutów pracujących z narkomanami. Przeciwnie względy merytoryczne i dotychczasowa praktyka szkoleń wskazują na sensowność istnienia dwóch systemów szkolenia. Terapeuci mogli wybierać system , w którym chcą podnosić kwalifikacje, co zapobiegało powstaniu monopolu w tej dziedzinie.

6.          Względy merytoryczne za utrzymaniem dwóch systemów szkoleń są następujące:

a)osoby uzależnione od alkoholu potrzebują ( mimo elementów wspólnych) innego rodzaju oddziaływań terapeutycznych niż osoby uzależnione od narkotyków ze względu na specyfikę uzależnienia, wpływ na funkcjonowanie psychiczne i społeczne, konsekwencje, wiek itd.)

 b) psychoterapia uzależnienia od alkoholu ma wypracowane od lat specyficzne  metody,    inne od tych, które stosuje się w terapii narkomanów.

             c)w programie certyfikacji PARPY wymagane jest, by szkolenia obejmowały uczenie bardziej zaawansowanych strategii psychoterapeutycznych stosowanych w tzw. pogłębionej fazie terapii, gdy pacjenci potrafią już utrzymywać dłuższą abstynencję.

             d) to samo dotyczy uczenia psychoterapii członków rodzin alkoholowych, gdzie wprowadzane są tematy zaburzeń emocjonalnych, przemocy, DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

 6.Także system akredytacji szkoleń jest odmienny od systemu KBdsPN , za to spójny z systemem akredytacji szkoleń psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

7. Akredytacja szkoleń powinna zapewniać ciągłość prowadzenia akredytowanego szkolenia, bo daje to możliwość nabierania doświadczeń i podnoszenia jakości uczenia. W systemie konkursu jak jest opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wydaje się to utrudnione.

8.        System szkolenia i certyfikowania terapeutów opracowany przez PARPĘ istnieje od lat dziewięćdziesiątych, był modyfikowany i sprawdzany w praktyce. Dzięki temu podniosło swoje kwalifikacje przeszło 2500 terapeutów uzależnień. Od tego czasu znacznie zwiększyła się również skuteczność psychoterapii uzależnień w lecznictwie odwykowym.

9. Ponadto ujednolicenie systemu szkoleń wcale nie musi oznaczać zastąpienia jednego programu drugim. Mogą to  być np. wspólne standardy dotyczące, np. czasu szkoleń, kwalifikacji osób szkolących, stażów, itp.

             Podsumowując : ze względów merytorycznych i dotychczasowej dobrej praktyki jesteśmy przeciwni proponowanym przez projekt zmianom  w opisanym wyżej zakresie. Trudno nam również zaakceptować tak krótki czas przewidziany do dyskusji o tak ważnych zmianach. Wprowadzanie zmian w celu ujednolicenia programów szkoleń rozumianego jako jakiś rodzaj integracji wymagało by wypracowania uzgodnień merytorycznych i organizacyjnych między osobami zajmującymi się szkoleniami i programami certyfikacji w obu nurtach – PARPY, KBdsPN, szkół uczących terapii uzależnień i organizacji środowiskowych takich jak Rada Superwizorów czy stowarzyszenia terapeutów uzależnień.                    

                                                                                         Z poważaniem

                                                                               Zofia Sobolewska-Mellibruda                                                            Kierownik Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

 Instytutu Psychologii Zdrowia  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego                                

 

Do wiadomości

Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

ZAWIADOMIENIE

Sprzeciw wobec wprowadzenia rozporządzenia Ministra dot. specjalizacji z psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży - Petycjeonline.com

https://www.petycjeonline.com/sprzeciw_wobec_wprowadzeniu_rozporzdzenia_ministra_dot_

specjalizacji_z_psychoterapii_klinicznej_dzieci_i_modziezy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów

 

Administrator danych

Dane spółki - POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

- tel: 0-22/ 665 77 17; 665 77 49

- e-mail: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

Cele przetwarzania

- udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;

- zarządzanie procesem udzielania świadczeń;

- archiwizacja;

- statystyka.

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny / umowa opieki medycznej

Odbiorcy danych

- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych;

- podmioty uprawnione przepisami prawa,

- podmioty upoważnione przez pacjenta

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani/Pan prawo:

 

• żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub     usunięcia;

• żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych;

• w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji świadczeń medycznych będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!

Informacje dotyczące profilowania

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Superwizorzy aplikanci:

  1. Teresa Wardzyńska
  2. Joanna Frątczak Garbowicz
  3.  Dorota Brewińska

     

PROCEDURA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU SUPERWIZORA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

TRYB ZWYCZAJNY

zobacz więcej

              KOMUNIKAT  

Zarząd PSPI oświadcza iż certyfikaty wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej spełniają wszelkie wymagania Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii.                                                                                    

                                                                                                                                    Zarząd PSPI

Dokumentem dotyczącym udzielania świadczeń w zakresie psychoterapii jest Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2013/DSOZ z dn. 13.12.2013, które w Rozdziale 1, &2, pkt. 1, ppkt. 21) i 30) „…psychoterapeuta - osobę prowadzącą psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;” odwołują się do Rozporządzenia MZ ( które jest aktem prawnym wyższej rangi) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r.)

I tu w załączniku nr 6 do tego Rozporządzenia przy sesji psychoterapii indywidualnej definicja brzmi następująco:

1. Personel:

1) osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty

- zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub

2) osoba, o której mowa w pkt 1 lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

 

Osoby które mają problem niech odwołują się do Centrali NFZ.

                                                                                  Zarząd PSPI

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PSPI

sprawozdanie

oraz prezentację, w której ustępujący Zarząd podsumował ostatnie 3 lata działalności Stowarzyszenia

prezentacja

a także zdjęcia ze spektaklu SCENA DLA TWARDZIELA i przebiegu Walnego, autorstwa Doroty Reguły

zdjęcia

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się zamieszczonymi materiałami.

Z dnia 8 lutego 2016 roku

NOWA KADENCJA RADY SPU

Szanowni Państwo,

 

Spieszę poinformować, że Rada SPU zainaugurowała nową kadencję styczeń 2016- grudzień 2018 posiedzeniem 30.01.2016.

 

Zgodnie z regulaminem odbyło się głosowanie, w trakcie którego wybraliśmy spośród uczestników posiedzenia:

Wiceprzewodniczących RSPU- są to Dorota Reguła oraz Jacek Kasprzak oraz Przewodniczącą - Agnieszka Litwa-Janowska.

W składzie Rady są także Bożena Maciek-Haściło, Grażyna Rychlicka-Schirmer oraz Iwona Kołodziejczyk

 

W świetle powyższych decyzji - siedziba Rady pozostaje bez zmian, w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 40 tam też mieści się nasz sekretariat i jest przechowywana dokumentacja. Dotychczasowe konto RSPU jest nadal aktualne- 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 

Wkrótce zostanie zwołane posiedzenie Komisji ds Etyki przy RSPU. Aktualnie rekomendowani jej członkowie to: Zofia Sobolewska-Mellibruda, Sławomir Grab i Rajmund Janowski

 

Czekamy na informację o decyzji PTBU co do rekomendacji.

 

Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie ram i realizację celów przedsięwziętych przez nasze towarzystwa w związku z Radą SPU.

 

z poważaniem,

 

Agnieszka Litwa-Janowska

 

Przewodnicząca RSPU

Link do pełnego tekstu uchwały znajduje się w zakładce Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

tekst uchwały

WARUNKI STAŻU DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

KOMUNIKAT NR 1/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PSPI, Z DN. 26.03.2015 R.

 

W związku zapytaniami o warunki stażu, niezbędne do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty,  zgodnie z uchwałą nr 1/2014 informujemy:

"….. Ustala się następujące warunki, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego PSPI:

a)   Ukończone studia wyższe magisterskie lub lekarskie.

b)  Ukończone szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

c) Staż kliniczny (min. 360 godzin) zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz superwizję; superwizor powinien posiadać certyfikat jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

d)    Doświadczenia osobiste: minimum 250 godzin treningowo-terapeutycznych form pracy własnej, w tym nie mniej niż 30 godzin psychoterapii indywidualnej lub 90 godzin innych form doświadczeń osobistych podnoszących samoświadomość swego udziału w procesie psychoterapii.

e) Praktyka psychoterapeutycznej pod superwizją minimum 5 lat: w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, minimum 30 godzin superwizji po ukończeniu szkolenia, prowadzonej przez superwizora z certyfikatem jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego….."

 

W razie wątpliwości prosimy o zgłaszanie się pytaniami do Zarządu PSPI.

Z dnia 24 lutego 2015 r.

UBEZPIECZNIE OC

Zarząd po przeanalizowaniu tematu podjął decyzję, że nie będzie rekomendował członkom zbiorowej formy ubezpieczania OC z tytułu prowadzonej działalności psychoterapeutycznej. Decyzja taka zapadła ze względu  na brak możliwości ujednolicenia takiej oferty, a co za tym idzie brak wynikających z tego korzyści finansowych dla członków PSPI. Kolejny powód decyzji to fakt, że nie ma możliwości, aby formalnie zobowiązywać członków do zawierania takich ubezpieczeń.

Jednak rekomendujemy  psychoterapeutom  naszego Stowarzyszenia  ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności,  jako dobry standard i oznakę  etycznej odpowiedzialności psychoterapeuty. Nie wskazujemy  konkretnego ubezpieczyciela ze względu na dużą różnorodność ofert dostosowaną do konkretnych oczekiwań ubezpieczającego się. Wysokość rocznej  składki  zależy od różnych okoliczności takich jak np;

- czy pracujemy w ramach NFZ czy prywatnie (czy też jedno i drugie)

- czy przyjmujemy ambulatoryjnie czy całodobowo

- czy przyjmujemy pacjentów z zagranicy

- czy chcemy ubezpieczyć się o d jednego zdarzenia czy od wszystkich

- czy w naszej karierze zawodowej miały już miejsce jakieś zdarzenia

- jaka suma gwarancyjna nas interesuje

- czy chcemy ubezpieczyć się tylko od odpowiedzialności cywilnej czy także tzw. ochrona prawna.

Warto to wszystko rozważyć i podjąć  decyzję  o ubezpieczeniu, mając oczywiście nadzieję,  że nam się ono nie przyda.